انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 890 100 1

بررسی کلمه invigoration

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act of filling with strength, energy, or vitality; stimulation.

(2) تعریف: the state or condition of being filled with strength, energy, or vitality.

- The body enjoys and benefits from the invigoration provided by long walks.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] بدن از invigoration ارائه‌شده توسط پیاده‌روی طولانی لذت می‌برد و از آن سود می‌برد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] بدن از طریق تجدید حیات از راه های طولانی لذت می برد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه invigoration در جمله های نمونه

1. It's a new sort of invigoration.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این یک نوع جدید of
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این نوع جدیدی از بهبود است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Article 6 The State upholds the principles of invigoration of agriculture through science and education and of sustainable development of agriculture.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ماده ۶ دولت اصول of کشاورزی را از طریق علم و آموزش و توسعه پایدار کشاورزی حمایت می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ماده 6 کشور از اصول بازسازی کشاورزی از طریق علم و آموزش و توسعه پایدار کشاورزی حمایت می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Objective:To probe into the mechanism of kidney invigoration on osteoarthrosis and osteoporosis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف: بررسی مکانیسم پیوند کلیه بر روی osteoarthrosis و پوکی استخوان
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف: برای بررسی مکانیزم بازسازی کلیه در استئوآرتروسی و پوکی استخوان
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. This product has great effect on invigoration of blood circulation and relief of pain.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این محصول تاثیر زیادی بر گردش خون و تسکین درد دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این محصول تاثیر زیادی در بهبود گردش خون و تسکین درد دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Experiment results showed that the effect of invigoration blood circulation about Radix Achyranthes Bidentatae could be related with anticoagulation funct. . .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نتایج آزمایش نشان داد که اثر گردش خون invigoration در حدود Radix Achyranthes می‌تواند با anticoagulation funct مرتبط باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نتایج آزمایش نشان داد که اثر گردش خون در گردش در مورد Radix Achyranthes Bidentatae می تواند با فاکتور ضد انعقادی مرتبط باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. With the invigoration of the global venture capital industry, many large established firms in China invests in small entrepreneurial firms through all kinds of channels.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با توسعه صنعت سرمایه‌گذاری جهانی، بسیاری از شرکت‌های تاسیس‌شده در چین در شرکت‌های کوچک کارآفرینی از طریق همه انواع کانال‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با تسریع در زمینه سرمایه گذاری جهانی سرمایه گذاری، بسیاری از شرکت های بزرگ تاسیس شده در چین سرمایه گذاری در شرکت های کوچک کارآفرینی از طریق انواع کانال ها
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Experiment results showed that the effect of invigoration blood circulation about Radix Achyranthes Bidentatae could be related with anticoagu. . .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نتایج آزمایش نشان داد که اثر گردش خون invigoration در حدود Radix Achyranthes می‌تواند با anticoagu مرتبط باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نتایج آزمایش نشان داد که اثر گردش خون در گردش در مورد Radix Achyranthes Bidentatae می تواند با Anticoag مرتبط باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. The winds of change that swept through Tunisia and Egypt have slowed, and need invigoration.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]باده‌ای تغییر که از تونس و مصر عبور کردند کند شدند و به invigoration نیاز داشتند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بادهای تغییری که از طریق تونس و مصر انجام می شود، کاهش یافته و به بهبود نیاز دارند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The results suggested that phizoma polygonate might have the effects of invigoration, restoration a. . .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نتایج حاکی از آن است که phizoma polygonate ممکن است اثرات of را داشته باشد و یک …
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نتایج نشان می دهد که چند ضلعی فیزوما ممکن است اثرات بهبودی، ترمیم را داشته باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. The hope passes psychological adjustment, you can handle similar case correctly, make him invigoration.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]امید از تنظیم روانی برخوردار است، شما می‌توانید پرونده مشابهی را به درستی اداره کنید، او را invigoration کنید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]امید از تصحیح روحی منتهی می شود، شما می توانید موارد مشابه را به درستی اداره کنید، او را تقویت کنید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Indications : Dampness accumulation associated with deficiencies in the spleen, stomach as well as lung. This is a common prescription for both lung and spleen invigoration.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نشانه‌ها: انباشت Dampness مرتبط با کاستی در طحال، معده و ریه این یک نسخه معمول برای هر دو ریه و هم طحال است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]علائم: تجمع خفیف ناشی از کمبود طحال، معده و همچنین ریه این یک نسخه معمولی برای بهبود ریه و طحال است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Therefore, a deep discussion must be carried on how to strengthen our consciousness, straighten out the relationship, improve the quality, the way of reform, and invigoration.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بنابراین، یک بحث عمیق باید بر روی نحوه تقویت آگاهی ما، راست کردن رابطه، بهبود کیفیت، روش اصلاحات، و invigoration انجام شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بنابراین، باید بحث جدی در مورد چگونگی تقویت آگاهی ما، اصلاح رابطه، بهبود کیفیت، راه اصلاحات و بهبودی انجام شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. With the proposal to "constructing the socialist new countryside" by the China Communist Party, the "project of sports invigoration for peasants" is the most important part of it.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با پیشنهاد \"ایجاد فضای جدید سوسیالیستی\" توسط حزب کمونیست چین، \"پروژه of ورزشی برای دهقانان\" مهم‌ترین بخش آن است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با طرح «احداث حومه جدید سوسیالیستی» توسط حزب کمونیست چینی، «پروژه بازسازی ورزش برای دهقانان» مهمترین بخش آن است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. A relationship should be a source of inspiration, invigoration and hope.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]رابطه‌ای باید منبع الهام، امید و امید باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک رابطه باید منبع الهام، آرامش و امید باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف invigoration

تقویت (اسم)
abetment , reinforcement , amplification , support , consolidation , augmentation , alimentation , nutrition , fuel , revival , fortification , furtherance , invigoration
مستحکم سازی (اسم)
invigoration

معنی کلمه invigoration به انگلیسی

invigoration
• strengthening, stimulation, invigoration, enlivening

invigoration را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی invigoration

فرهاد سليمان‌نژاد ١٧:٢٥ - ١٣٩٧/٠٩/١٥
نيرو- قوت- توان-روح بخشيدن، جان دادن، سر حال آوردن
|

پیشنهاد شما درباره معنی invigorationنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی invigoration
کلمه : invigoration
املای فارسی : اینویگرتین
اشتباه تایپی : هدرهلخقشفهخد
عکس invigoration : در گوگل


آیا معنی invigoration مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )