برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1290 100 1

israel

/ˈɪzriəl/ /ˈɪzreɪl/

معنی: اسرائیل
معانی دیگر: اسم خاص مذکر (مخفف آن: izzy)، (انجیل) حضرت یعقوب، یهودیان، جهودان، اعقاب حضرت یعقوب، سرزمین باستانی قوم یهود (در شمال بحر المیت)، (حدود هزار سال پیش از میلاد) نام کشور پادشاهی که از همبستگی ده قبیله ی بنی اسراییل به وجود آمد

بررسی کلمه israel

اسم ( noun )
(1) تعریف: a Middle Eastern republic, formed as a Jewish state by action of the United Nations in 1948.

(2) تعریف: according to the Old Testament, the Jewish people collectively as the descendants of Jacob, to whom the name Israel was given after he wrestled with an angel.

واژه israel در جمله های نمونه

1. Israel accepted billions of dollars in war reparations.
[ترجمه ترگمان]اسرائیل بیلیون ها دلار غرامت جنگی را پذیرفت
[ترجمه گوگل]اسرائیل میلیاردها دلار در بازپرداخت جنگ پذیراشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Israel offers automatic citizenship to all Jews who want it, whatever colour they are and whichever language they speak.
[ترجمه ترگمان]اسرائیل برای تمام یهودیان که خواهان آن هستند تابعیت خود را ارائه می‌دهد، هر رنگی که باشد و هر زبانی که آن‌ها صحبت می‌کنند
[ترجمه گوگل]اسراییل شهروندی خودکار را به تمام یهودیانی که میخواهند، هر کدام از رنگها و زبان هرکسی که صحبت می کنند، ارائه می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I think Israel tends to be at the leading edge of technological development.
[ترجمه ترگمان]من فکر می‌کنم که اسرائیل تمایل دارد در لبه پیشرو توسعه فن‌آوری باشد
[ترجمه گوگل]من فکر می کنم که اسراییل تمایل دارد که در پیشروی پیشرفت های تکنولوژیکی قرار بگیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Life in Israel will continue as normal.
[ترجمه ترگمان]زن ...

مترادف israel

اسرائیل (اسم)
israel

معنی عبارات مرتبط با israel به فارسی

بنی اسرائیل، یهود، جهودان، کلیمی ها

معنی کلمه israel به انگلیسی

israel
• country in southwestern asia at the eastern end of the mediterranean sea; people of israel, jewish people; name given to jacob after he wrestled with the angel (biblical)
• the state of israel is a country in south-west asia, on the eastern mediterranean. israel was founded in 1948 by immigrants from europe and the rest of the world whose goal had been to establish a jewish homeland. as a result of the war with neighbouring arab states which followed, about 800,000 palestinian arabs were left homeless. since the war of 1967, israel has occupied the gaza strip, golan heights, and the west bank, which are known collectively as the occupied territories. a palestinian uprising, called the intifada, began in 1987. negotiations between israel, the palestinians and neighbouring arab states on the status of the occupied territories began in 1991. they culminated in an agreement between israel and the plo in 1993. israel recognized the plo as representing the palestinian people. the plo recognized the state of israel and renounced violence. in 1994 palestinians were granted self-rule in jericho and the gaza strip. negotiations continue about palestinian autonomy on the west bank. in 1994 israel and jordan began negotiations after forty-six years. israel exports polished diamonds, citrus and other fruits, and textiles. ezer weizman, of the labour party, became president in 1993. itzhak rabin, of the labour party, became prime minister in 1992.
israel aircraft industries
• businesses in israel which design and manufacture aircraft
israel aircraft industry
• design and manufacture of of aircraft in israel
israel athletics federation
• association of israeli athletes
israel basketball association
• body responsible for official ba ...

israel را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دکتر محمدرضا ایوبی صانع
کلمه اسرائیل مربوط به زبان عبری است و از دو واژه اسراء به معنی بنده ( عبد) و ایل به معنی خدا ( الله )تشکیل شده . این واژه دقیقاً معادل عبدالله در عربی و به معنای بنده خدا در فارسی می باشد . اسرائیل لقب حضرت یعقوب نبی علی نبینا و آله و علیه السلام بوده و به همین دلیل به نسل ایشان بنی اسرائیل می گویند .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی israel
کلمه : israel
املای فارسی : اسرائیل
اشتباه تایپی : هسقشثم
عکس israel : در گوگل

آیا معنی israel مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )