برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1266 100 1

it remains to be seen


بعدا معلوم خواهد شد، هنوز معلوم نیست

معنی کلمه it remains to be seen به انگلیسی

it remains to be seen
• time will tell

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
هنوز معلوم نیست.
sth is not yet clear, certain, or known

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی it remains to be seen
کلمه : it remains to be seen
املای فارسی : ایت رمینس تو به سین
اشتباه تایپی : هف قثئشهدس فخ ذث سثثد
عکس it remains to be seen : در گوگل

آیا معنی it remains to be seen مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )