برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1354 100 1

itching


معنی: خارش، خارشک، خنش
معانی دیگر: جرب، خارش کننده، خارش دار

بررسی کلمه itching

صفت ( adjective )
(1) تعریف: of, concerning, or marked by a tingling or irritation of the skin.

(2) تعریف: of, concerning, having, or marked by a restless craving or desire.
اسم ( noun )
• : تعریف: an itch.

- an itching for adventure
[ترجمه ترگمان] خارش برای ماجراجویی
[ترجمه گوگل] خارش برای ماجراجویی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه itching در جمله های نمونه

1. itching socks
جوراب‌های خارش‌آور

2. i am itching for them to leave so that i can go to bed
خیلی دلم می‌خواهد آنها بروند تا بتوانم بخوابم.

3. they were itching to start a fight
آنها دنبال بهانه می‌گشتند که کتک‌کاری راه بیاندازند.

4. have an itching palm
(عامیانه) 1- شهوت پول داشتن 2- اهل رشوه بودن

5. He was itching to hear the results.
[ترجمه ترگمان]او به خارش افتاده بود تا نتایج را بشنود
[ترجمه گوگل]او خیره شد تا نتایج را بشنود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The crowd was itching for a fight.
[ترجمه ترگمان]جمعیت به دنبال دعوا گشت
[ترجمه گوگل]جمعیت برای خنده یک خارش بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The lad's itching to go to university.
[ترجمه ترگمان]پسرک دلش می‌خواست به دانشگاه برود
[ترجمه گوگل]خارش خانم برای رفتن به دانشگاه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف itching

خارش (اسم)
trouble , itch , itching , pruritus , scabies , prurience , pruriency
خارشک (اسم)
itch , itching , scabies , prurience , pruriency , restlessness
خنش (اسم)
itch , itching , prurigo

معنی عبارات مرتبط با itching به فارسی

دست گیرنده، دست رشوه گیر، کف خارش دار

معنی کلمه itching به انگلیسی

itching
• itchiness, scratchiness, itchy sensation which leads to scratching; longing, craving, desire
• of or pertaining to a tingling or an irritation of the skin; of or pertaining to a restless longing or craving

itching را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mehdi
به دنبال بهانه بودن
مهدی پیمان مهر
به دنبال

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی itching
کلمه : itching
املای فارسی : ایتچینگ
اشتباه تایپی : هفزاهدل
عکس itching : در گوگل

آیا معنی itching مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )