برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1313 100 1

Jack of all trades

/ˈdʒækəvˈɒlˈtreɪdz/ /dʒækəvɔːltreɪdz/

معنی: همه فن حریف، همه کاره
معانی دیگر: آدم همه فن حریف، همه کاره (و هیچکاره)، همه مرده حلاج

بررسی کلمه Jack of all trades

اسم ( noun )
حالات: jacks-of-all-trades
• : تعریف: someone skilled at a wide variety of jobs, esp. those requiring adept use of the hands.

واژه Jack of all trades در جمله های نمونه

1. A Jack of all trades and master of none.
[ترجمه محمد] همه کاره و هیچ کاره
|
[ترجمه ترگمان] یه \"جک\" از همه trades و استاد هیچ کسی
[ترجمه گوگل]جک تمام معاملات و استاد هیچ کدام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Jack of all trades and master of none.
[ترجمه ترگمان] جک \"از همه trades و استاد هیچ کسی\"
[ترجمه گوگل]جک از همه معاملات و استاد هیچ کدام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Jack of all trades is of no trade.
[ترجمه ترگمان] کار \"جک\" هیچ ربطی به تجارت نداره
[ترجمه گوگل]جک تمام معاملات بدون تجارت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Jack of all trades, master of none.
[ترجمه ترگمان] جک \"از همه tra ...

مترادف Jack of all trades

همه فن حریف (صفت)
assorted , jack of all trades
همه کاره (صفت)
versatile , jack of all trades

معنی کلمه Jack of all trades به انگلیسی

jack of all trades
• someone who is a jack of all trades is able to do a variety of different jobs; often used to suggest that they are not expert at any particular one.

Jack of all trades را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر
همه کاره و هیچ کاره
خاله همه کاره (در اصطلاح)
ستاره عالمی
همه فن حریف
Hamid
عروس همه هنر،همه فن حریف ،همه کاره ،

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی jack of all trades
کلمه : jack of all trades
املای فارسی : جاک اوف الله تردس
اشتباه تایپی : تشزن خب شمم فقشیثس
عکس jack of all trades : در گوگل

آیا معنی Jack of all trades مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )