برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1360 100 1

jam

/ˈdʒæm/ /dʒæm/

معنی: فشردگی، مربا، وضع بغرنج، گنجاندن، پارازیت دادن، چپاندن، فرو کردن، منقبض کردن، متراکم کردن، بستن، مسدود کردن، شلوغ کردن
معانی دیگر: مخفف: کشور جامائیکا، به زور وارد کردن، (با فشار) تو کردن، (خوردن انگشت و غیره به چیزی و آسیب دیدن آن) ضرب خورده کردن یا شدن، دچار خون مردگی کردن یا شدن، زور دادن، تنه زدن، چپیدن، در هم فشرده کردن یا شدن، (با: on) ناگهان ترمز کردن، تنگ هم چیدن، (چمدان و ظرف و غیره را) کاملا پر کردن، (گذرگاه یا آبراه و غیره) بند آوردن، راه بندان کردن، (برای ثابت نگهداری و جلوگیری از حرکت و غیره) گوه گذاری کردن، گیر انداختن، گیر کردن، چسباندن، (رادیو و غیره - عمدا) پارازیت فرستادن، چپاندگی، چپیدگی، درهم فشردگی، انباشتگی، (راه یا لوله و غیره) گرفتگی، بند آمدگی، - بندان، (امریکا- خودمانی) مخمصه، گرفتاری، تنگنا، درد سر، هچل، (امریکا- خودمانی - موسیقی جاز) بدون نت یا تمرین قبلی نواختن، بدون آمادگی نواختن، گنجاندن با زور وفشار، شلوه کردن، شلوه کردن با امد وشد زیاد

بررسی کلمه jam

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: jams, jamming, jammed
(1) تعریف: to force or pack tightly into a small space.
مترادف: cram, ram, squeeze, wedge
مشابه: crowd, force, impact, pack, sandwich, stick, stuff

- He jammed a peg in the hole.
[ترجمه هادی] او یک چاقو را در سوراخ فرو کرد.
|
[ترجمه ترگمان] او یک تیر در سوراخ فرو کرد
[ترجمه گوگل] او یک چاقو را در سوراخ گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She jammed the books in a box.
[ترجمه ترگمان] او کتاب‌ها را در جعبه ریخت
[ترجمه گوگل] او کتاب ها را در یک جعبه مسدود کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to push or apply forcefully and suddenly.
مترادف: ram, slam, thrust
مشابه: force, press, push

- She jammed the accelerator down.
...

واژه jam در جمله های نمونه

1. jam made of pitted cherries
مربای گیلاس بی هسته

2. a jam jar
شیشه‌ی مربا

3. apple jam
مربای سیب

4. traffic jam
راه بندان،بند آمدن آمد و شد (وسایط نقلیه)

5. traffic jam
راه بندان

6. a log jam in the river
انباشته شدن الوار شناور در رودخانه

7. a traffic jam
راه بندان

8. if you jam one more thing into this bag it will tear
اگر چیز دیگری را در این کیسه بچپانی پاره خواهد شد.

9. the traffic jam had filled the road up completely
تراکم وسایط نقلیه راه را کاملا بسته بود.

10. a pot of jam
یک بستو مربا

11. the covers of jam jars must be tight
سر بستوهای مربا باید کیپ باشد.

12. usually, dictatorial countries jam unfriendly stations
معمولا کشورهای دیکتاتوری روی ایستگاه‌های مخالف را پارازیت می‌اندازند.

13. being late got him in a jam with his boss
تاخیر ورود،او را با رئیسش دچار درگیری کرد.

14. to soak a label off a jam jar
...

مترادف jam

فشردگی (اسم)
compression , strangulation , jam , compaction
مربا (اسم)
confection , jam , preserve
وضع بغرنج (اسم)
jam
گنجاندن (فعل)
jam
پارازیت دادن (فعل)
jam
چپاندن (فعل)
stuff , jam , thrust , cram , squeeze
فرو کردن (فعل)
steep , embed , infix , imbed , poach , jam , thrust , horn in , inculcate , dig , detrude , hold down , implant
منقبض کردن (فعل)
shrink , contract , condense , compress , jam , constrict
متراکم کردن (فعل)
assemble , accumulate , amass , condense , compress , collect , congest , jam
بستن (فعل)
close , truss , attach , ban , impute , bar , stick , connect , colligate , bind , hitch , seal , clog , assess , tie up , choke , shut , shut down , block , fasten , belt , bang , pen , shut off , tighten , blockade , hasp , clasp , knit , jam , wattle , plug , congeal , curdle , curd , jell , lock , coagulate , cork , spile , picket , padlock , ligate , obturate , occlude , portcullis , posset , switch on
مسدود کردن (فعل)
close , bar , clog , choke , shut , block , barricade , shut off , caulk , blank out , jam , calk , stopper , foreclose , scotch , head back , mure , obstruct , obturate , occlude , oppilate , portcullis , stopple
شلوغ کردن (فعل)
overset , brattle , bustle , jam

معنی عبارات مرتبط با jam به فارسی

(گردهمایی خودمانی نوازندگان جاز و نواختن فی البداهه و دسته جمعی) گردهمایی و جاز نواختن، اجرای اهنگ های طرب انگیز بوسیله ارکسترهای بزرگ و نوازندگان فراوان
گیر کردن کارت
مربای تمشک
گیر کردن نوار
راه بندان، بند آمدن آمد و شد (وسایط نقلیه)

معنی jam در دیکشنری تخصصی

jam
[صنایع غذایی] مربا : محصولی است که از میوه پخته شده در حد مناسب و شکر با آب یا بدون آب تهیه میشود.
[مهندسی گاز] مسدودکردن ، گیرکردن ، فشردگی
[نساجی] تراکم
[ریاضیات] گیر کردن، مسدود کردن، تراکم، فشرده شدن
[کوه نوردی] گرفتن شکاف کوه با انگشت
[مهندسی گاز] لائی های فشرده
[سینما] مچالگی
[سینما] سالاد شدن فیلم در دوربین
[عمران و معماری] دودکش با دیوار مایل
[سینما] سالاد شدن فیلم
[کوه نوردی] لاخ انگشت
[کوه نوردی] لاخِ پا
[کوه نوردی] لاخِ دست
[عمران و معماری] یخبند - بند یخی
[کوه نوردی] لاخِ پنجه
[عمران و معماری] راهبندان ترافیک - قفل ترافیک

معنی کلمه jam به انگلیسی

jam
• sweetened fruit preserve, jelly; state of being crowded together; large number of objects that are crowded together and unable to move freely (as in cars or people); awkward situation
• crowd, cram together; pack in; become crowded together; become stuck; cause to be stuck; disrupt, block, interfere (as in radio signals); play music in a free and improvisational manner
• jam is a food made by cooking fruit with sugar. you usually spread it on bread.
• if you jam something somewhere, you push it there roughly.
• if something jams or if you jam it, it becomes fixed in one position and cannot move freely or work properly.
• if a lot of things are jammed into a place, they are packed tightly together and can hardly move.
• a traffic jam is a situation where there are so many vehicles on a road that none of them can move.
• if you are in a jam, you are in a difficult situation; an informal use.
• to jam a radio or electronic signal means to interfere with it and prevent it being received clearly.
• when musicians jam, they play jazz or rock music informally, not following parts that have been written down or planned in advance.
jam jar
• glass container in which jam is stored
• a jam-jar is a glass jar which is used for keeping jam in.
jam pack
• fill or pack to maximum capacity
jam packed
• a place that is jam-packed is so full of people or things that there is no room for any more; an informal word.
jam pot
• jelly jar, container in which jam is stored
jam session
• improvised musical session (rock, jazz, etc.)
apricot jam
• sweet jelly made from apricot fruit
be in a jam
...

jam را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اکرم
jammed up:too busy
خیلی درگیر
Mehdi Karimi
paper jam in the printer
گیر کردن یا مچاله شدن کاغذ در چاپگر
دکتر محمد حسین حدیدی
مربا
میلاد علی پور
پُر کردن
aram
to play an instrument: ساز زدن
parisa
this machine is jammed.it won't print any of my documents
فرهام ملالی
مچاله و مربا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی jam
کلمه : jam
املای فارسی : جم
اشتباه تایپی : تشئ
عکس jam : در گوگل

آیا معنی jam مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )