برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1291 100 1

jangle

/ˈdʒæŋɡl̩/ /ˈdʒæŋɡl̩/

معنی: غوغا، بحی، داد و بیداد، جنجال، قیل و قال، غوغا کردن، جنجال کردن، داد و بیداد کردن
معانی دیگر: (با سر و صدا بحث و دعوا کردن) داد و هوار کردن، مرافعه کردن، جیغ ویغ کردن، (صدای ناهنجار کردن مثلا صدای چند ناقوس ناهماهنگ) صدای گوشخراش راه انداختن، دلنگ و دلنگ کردن، صدای ناهنجار ایجاد کردن، جلینگ جلینگ کردن، (با صدای خشن و ناموزون گفتن یا خواندن) صدای شکسته، با صدای خشن گفتن، (به ویژه اعصاب) آزردن، رنجه داشتن، (صحبت پر سر و صدا و آزارنده) مشاجره، هیاهو، (صدا) گوشخراش، دلنگ دلنگ

بررسی کلمه jangle

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: jangles, jangling, jangled
• : تعریف: to emit a harsh, unmelodious sound, as of chains striking something.
مترادف: clank, jar
مشابه: clang, clangor, clatter
فعل گذرا ( transitive verb )
(1) تعریف: to cause to make a harsh, unmelodious, metallic sound.
مترادف: clank
مشابه: clang, clatter

- She jangled the bells.
[ترجمه ترگمان] زنگ‌های کلیسا را صدا می‌کرد
[ترجمه گوگل] او زنگ را زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to disturb or upset (one's nerves or composure).
مترادف: disturb, faze, perturb, rattle, upset
مشابه: agitate, disconcert, jar, unsettle
اسم ( noun )
مشتقات: jangler (n.)
• : تعریف: an unmelodious sound, as of chains striking something.
مشابه: clang, clangor, clank, clatter, jar

واژه jangle در جمله های نمونه

1. the jangle of a key chain
جرنگ جرنگ دسته کلید

2. to jangle someone's nerves
اعصاب کسی را خرد کردن

3. the shameful jangle of the lady and her servant
مشاجره‌ی شرم آور خانم و کلفت او

4. The caffeine in coffee can jangle the nerves.
[ترجمه ترگمان]کافئین در قهوه می‌تواند اعصاب را تقویت کند
[ترجمه گوگل]کافئین در قهوه می تواند اعصاب را جذب کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Its shrill jangle shattered the intense silence.
[ترجمه ترگمان]صدای تیز و تیز آن سکوت عمیق را شکست
[ترجمه گوگل]جیغ کشیدگی آن، سکوت شدید را از بین برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Jangle jangle, the sound of rolling adena.
[ترجمه ترگمان]غوغا و غوغا، غوغا و غوغا
[ترجمه گوگل]چنگ زدن، صدای آدم نورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The three men jangle over trifles.
...

مترادف jangle

غوغا (اسم)
pandemonium , fray , turmoil , affray , melee , uproar , clamor , mobile , riot , tumult , ruckus , hubbub , scuffle , mob , scrimmage , jangle , rave , peal , canaille , din , embroilment , hordes of locusts , hurly-burly , rumpus
بحی (اسم)
quarrel , brabble , debate , altercation , discussion , argument , argumentation , controversy , jangle , contestation , polemics
داد و بیداد (اسم)
uproar , riot , squabble , hubbub , broil , bawl , rampage , scrimmage , wrangle , hobble , jangle , free-for-all , vociferance , vociferation
جنجال (اسم)
tumult , pother , hubbub , scuffle , jangle , bobbery , brawl , donnybrook , stramash , garboil
قیل و قال (اسم)
noise , row , fracas , jangle , ruction
غوغا کردن (فعل)
jangle
جنجال کردن (فعل)
brabble , jangle
داد و بیداد کردن (فعل)
bawl , wrangle , hobble , jangle

معنی کلمه jangle به انگلیسی

jangle
• verbal quarrel; discordant noise; metallic clanging noise; discordance
• quarrel verbally; make discordant sound; make metallic sound; get on someone's nerves
• if metal objects jangle or if you jangle them, they make a ringing noise by hitting against each other. verb here but can also be used as a singular noun. e.g. ...the jangle of armour.
• if something jangles your nerves, or make your nerves jangle, it makes you feel very nervous or agitated.

jangle را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خشایار نوروزی
صدای جیرینگ جیرینگ (مانند صدای خوردن دو چیز فلزی به هم)بگونه ی فعل هم بکار میرود
mobina
جنگ کردن،دعوا کردن،جنگیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی jangle
کلمه : jangle
املای فارسی : جنگل
اشتباه تایپی : تشدلمث
عکس jangle : در گوگل

آیا معنی jangle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )