برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1278 100 1

joie de vivre


(فرانسه) شور زندگانی، نشاط زندگی، زیست شادی

بررسی کلمه joie de vivre

اسم ( noun )
• : تعریف: joy of living (French); the intense pleasure one takes from being alive.
متضاد: depression

واژه joie de vivre در جمله های نمونه

1. He has plenty of joie de vivre.
[ترجمه ترگمان]او از زندگی پر نشاط فراوانی برخوردار است
[ترجمه گوگل]او مقدار زیادی جوی دویو دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Her sweetness, her candor, her joie de vivre and fresh beauty-why had he been so long in appreciating it?
[ترجمه ترگمان]لطف او، صداقت او، شادابی و زیبایی تازه - چرا این قدر طول کشیده بود که این موضوع را درک کند؟
[ترجمه گوگل]شیرین او، محبت او، جوی دویو و زیبایی تازه، چرا او تا به حال به آن قدردانی کرده است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. That Chip and his joie de vivre are on the move.
[ترجمه ترگمان]آن چیپ و \"لذت زندگی او\" در حال حرکت هستند
[ترجمه گوگل]این چیپ و Joie de vivre او در حال حرکت هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The joie de vivre I had experienced in Seoul had all but dissipated.
[ترجمه ترگمان]\" شادی و زندگی که من در سئول تجربه کرده بودم، همه چیز جز از دست رفته بود
[ترجمه گوگل]جوی دویور من در سئول تجربه کرده بود اما همه چ ...

معنی کلمه joie de vivre به انگلیسی

joie de vivre
• (french) happiness of life, joy of living, enjoyment of life
• joie de vivre is a feeling of happiness and enjoyment of life; a literary expression.

joie de vivre را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خورشيدوند
vivaciousness
شور زندگانی،نشاط زندگی،شادی لذت بخشي بودن لحظات زندگي
cheerfully ، merriness, enthusiasm, liveliness
شيرين كام شادي vivacious ،welfare
bliss,delight سعادت،لذت نشاط و شادي و مسرور

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی joie de vivre
کلمه : joie de vivre
املای فارسی : جویی دده ویور
اشتباه تایپی : تخهث یث رهرقث
عکس joie de vivre : در گوگل

آیا معنی joie de vivre مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )