برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1362 100 1

joke

/dʒoʊk/ /dʒəʊk/

معنی: شوخی، بذله، لطیفه، خوش مزگی، مزاح، طنز، شوخی کردن
معانی دیگر: (داستان کوتاه و خنده دار یا حیله و حقه ی خنده دار) شوخی، جوک، هزل گویی، گواژ، لاغ، گنگل، شوخه، (چیز یا شخص) مضحکه، مایه ی خنده، مسخره، لطیفه گفتن، گواژ گفتن، لاغیدن، گنگل زدن، به شوخی گفتن یا کردن، (عامل خنده دار در هر موقعیت یا رویداد) جنبه ی مزاح انگیز، گواژانگیز، شنگ، (نادر) دست انداختن، مضحکه کردن، مچل کردن، مسخره کردن، مورد تمسخر قرار دادن

بررسی کلمه joke

اسم ( noun )
(1) تعریف: a short fictional story told to provoke laughter, esp. in reaction to the ending.
مشابه: gag, jape, jest, josh, quip, shaggy dog story, story

- The speaker told a few jokes before moving on to address more serious topics.
[ترجمه ترگمان] سخنران قبل از اینکه به موضوعات جدی تری بپردازد، چند شوخی به او گفت
[ترجمه گوگل] قبل از رفتن به موضوع های جدیتر سخنرانی به چند جوک گفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: someone or something that is trifling or not worth one's worry or concern.
مشابه: jest, laugh, laughingstock

- The supervisor is a joke--the employees can get away with anything.
[ترجمه Fash] ناظر یک شوخی است— کارکنان می توانند از دست هرچیزی در روند|
[ترجمه ترگمان] ناظر یک شوخی است - - کارمندان می‌توانند با هر چیزی کنار بیایند
[ترجمه گوگل] سرپرست یک شوخی است - کارکنان می توانند با هر چیزی کنار بیایند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه joke در جمله های نمونه

1. a joke that was on the margin of bad taste
یک شوخی که در مرز کژ سلیقگی قرار داشت.

2. this joke is not appropriate in front of ladies
این شوخی جلوی خانم‌ها جایز نیست.

3. no joke
مطلب یا چیز جدی،بی‌شوخی

4. a bawdy joke
شوخی رکیک

5. a broad joke
شوخی خارج از نزاکت

6. a clean joke
شوخی (جوک) با نزاکت

7. a clever joke
شوخی (بزله‌ی) رندانه

8. a coarse joke
شوخی خارج از نزاکت

9. a dirty joke
شوخی مستهجن

10. a filthy joke
شوخی بسیار رکیک

11. a flat joke
شوخی بی‌مزه

12. a practical joke
شوخی عملی

13. a private joke
یک شوخی خودمانی

14. a raw joke
شوخی رکیک

15. a ribald joke
شوخی زشت

16. a risqué joke
...

مترادف joke

شوخی (اسم)
sport , game , fun , spree , raillery , quiz , jink , drollery , persiflage , jape , bob , joke , prank , humor , jest , bon mot , facetiae , curvet , gig , lark , funny bone , pleasantry , jocosity , waggery , witticism , laverock
بذله (اسم)
quip , joke , jest , bon mot , gambit , mot , facetiae
لطیفه (اسم)
quip , jape , sarcasm , joke , jest , bon mot , epigram , causticity , witty remark , witticism
خوش مزگی (اسم)
relish , flavor , gust , joke , humor , jest , bon mot , jocularity , zest , sapidity , jocosity , nice taste , pepper
مزاح (اسم)
joke , jest , droll , joker , funny man , leg-pull , one-liner
طنز (اسم)
quip , mockery , scoff , irony , jeer , joke
شوخی کردن (فعل)
fun , trick , joke , jest , lark , indulge , josh , laverock , razz

معنی عبارات مرتبط با joke به فارسی

مطلب یا چیز جدی، بی شوخی
شوخی عملی، شوخی یدی (مثلا آب ریختن سرکسی)، شوخی انجام دادنی (در برابر شوخی لفظی یا حرفی)

معنی کلمه joke به انگلیسی

joke
• funny tale, jest, humorous remark
• tell a funny tale, jest, make a witty remark
• a joke is something that is said or done to make you laugh, for example a funny story.
• if you joke, you tell funny stories or say things that are amusing and not serious.
• if you say that someone or something is a joke, you mean that they are ridiculous and not worthy of respect; an informal use.
• if you say that something is no joke, you mean that it is difficult or unpleasant.
as a joke
• for laughs, in jest, in a joking manner
bad joke
• terrible joke, lame jest
coarse joke
• crude joke, vulgar jest, indecent crack, dirty joke, lewd joke
crack a joke
• play a joke
dirty joke
• rude joke, joke containing crude or sexual content
dull joke
• boring joke; british humor (slang)
good joke
• funny joke, amusing gag
infantile joke
• immature joke
it is no joke
• it is not funny, it is a serious matter
it's no joke
• it is not funny, it is a serious matter
laugh at a joke
• giggle because of a funny story, laugh at a prank or gag
old joke
• joke that everybody has heard numerous times
playing a practical joke
• making mischief, pulling a prank
practical joke
• jest, trick, pulling of one's leg, prank, good-natured trick
• a practical joke is a trick that is inte ...

joke را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

tinabailari
جوک ، لطیفه ، شوخی 👩‍👦👩‍👦
he was always telling jokes and making people laugh
اون همیشه جوک می گفت و مردم رو می خندوند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی joke
کلمه : joke
املای فارسی : جک
اشتباه تایپی : تخنث
عکس joke : در گوگل

آیا معنی joke مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )