برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1328 100 1

joy

/ˌdʒɔɪ/ /dʒoɪ/

معنی: لذت، خوشی، طرب، سرور، فرح، خرسندی، مسرت، حظ، لذت بردن از، خوشی کردن، خوشی دادن، شادی کردن، خوشحال کردن، مشعوف ساختن
معانی دیگر: شادی، شادمانی، مایه ی خوشی، مایه ی مسرت، ابراز شادی، بهره مندی (از شادی)، (با: in) شاد و خرم بودن، مسرور شدن، لذت بردن، خوشحالی کردن

بررسی کلمه joy

اسم ( noun )
(1) تعریف: an exalted feeling or emotion; bliss; elation.
مترادف: bliss, ecstasy, elation, exaltation, jubilation, rapture
متضاد: anguish, dolor, grief, misery, sorrow, woe
مشابه: beatitude, glee, happiness, jubilee, transport

(2) تعریف: a source of extreme happiness or satisfaction.
مترادف: delectation, delight, felicity, pleasure
متضاد: despair, grief, misery, sorrow, trial
مشابه: bliss, contentment, gratification, satisfaction

- She is a joy to her mother.
[ترجمه A.A] او مایه شادی مادرشه
|
[ترجمه p.m💜] اون دختر باعث میشه مادرش خوش باشه
|
[ترجمه ترگمان] برای مادرش یک شادی است
[ترجمه گوگل] او شادی مادرش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: j ...

واژه joy در جمله های نمونه

1. joy is the antithesis of sorrow
شادی نقطه‌ی مقابل غم است.

2. joy tinged with sorrow
شادی کمی آمیخته با غم

3. joy unsteadied her voice
شادی صدای او را به لرزه درآورده بود.

4. deep joy
شادی بسیار

5. fictitious joy
خوشی غیر واقعی (وانمودین)

6. my joy was such that i wept
شادی من آن گونه بود که گریه کردم.

7. secret joy
شادی درونی

8. the joy of reading books
لذت کتاب‌خوانی

9. a short-lived joy
شادی کم دوام

10. delirious with joy
هیجان زده از خوشی

11. the inexpressible joy of seeing my grandchild for the first time
مسرت توصیف ناپذیز دیدن نوه‌ام برای اولین بار

12. think what joy was ours
به یاد بیاور که چقدر خوش بودیم.

13. jump for joy
از خوشی ورجه وورجه کردن

14. a picture of joy
تجسمی از شادی

15. the people's inner joy that neither war n ...

مترادف joy

لذت (اسم)
amusement , pleasure , delight , joy , enjoyment , gratification , titillation , frill , delectation , gusto
خوشی (اسم)
fun , rejoicing , gaiety , glee , exhilaration , mirth , merriment , spree , solace , pleasure , delight , joy , enjoyment , gust , ball , frolic , festivity , gasser , jollification , consolation , joyfulness , gladness , jollity , merrymaking , lark , hilarity , jamboree , jocundity , pleasance , joyance , laverock
طرب (اسم)
mirth , delight , joy , cheerfulness , joviality , jollification
سرور (اسم)
master , chief , leader , mirth , delight , joy , cheerfulness , prince
فرح (اسم)
joy , cheerfulness
خرسندی (اسم)
satisfaction , contentment , happiness , joy , joyfulness , gladness
مسرت (اسم)
joy , joyance
حظ (اسم)
joy , unction
لذت بردن از (فعل)
joy , relish
خوشی کردن (فعل)
disport , joy , frolic , rejoice , express joy , exult , rollick
خوشی دادن (فعل)
joy , gladden , humor , exhilarate , humour
شادی کردن (فعل)
joy , revel , rejoice , exult
خوشحال کردن (فعل)
please , joy , gladden , make happy , make glad
مشعوف ساختن (فعل)
joy , gladden

معنی عبارات مرتبط با joy به فارسی

(خودمانی) مواد مخدر را به صورت آمپول تزریق کردن
جوهرخواب اورافیون، جوهرمنوم افیون
(عامیانه) گردش با اتومبیل (به ویژه با اتومبیل سرقت شده)
یک دلار و نیم، یک دنیا شادی (یا خوشی)، خیلی شاد (یا خوش)
بشاش ازخوشی
کسیکه نتوان از او جلو گیری کرد، ادمی که نتوان جلو اوراگرفت
از خوشی ورجه وورجه کردن

معنی joy در دیکشنری تخصصی

joy
[فوتبال] خوشی-لذت
[زمین شناسی] بارکننده خرچنگی این نوع بارکننده دارای یک بازوی فولادی پهن است که می تواند روی زمین قرار گیرد.درانتهای بازو دوزایده تعبیه شده است.به کمک این دو بازوکه به صورت نا قرینه حرکت میکنند،سنگهااز روی زمین برداشته شده،به طرف محور بازو که یک ناوزنجیری درآن قرار دارد حرکت میکند.این بارکننده قادراست سنگهای نسبتا بزرگ رانیز بارگیری کند.

معنی کلمه joy به انگلیسی

joy
• happiness, high spirits, great pleasure, bliss, delight; source of happiness or pleasure
• rejoice, delight, be happy
• joy is a feeling of great happiness.
• something that is a joy makes you feel happy or gives you great pleasure.
joy of victory
• happiness of winning, feeling of satisfaction one gets from winning
joy powder
• (slang) cocaine; heroin
joy ride
• "cruise", aimless journey by auto, trip in a car with no specific destination
burst with joy
• be overcome with happiness, be extremely glad
cried with joy
• cried because of happiness, cried tears of happiness
crying with joy
• weeping tears of joy; shouting joyfully
drunk with joy
• incredibly happy
filled his heart with joy
• made him so very happy
fills his heart with joy
• makes him so very happy
great joy
• large amount of joy, incredible happiness
his heart was filled with joy
• he was overjoyed, he was ecstatic
jump for joy
• jump up and down because one is so happy
kill joy
• person that spoils other people's enjoyment
radiant with joy
• glowing with happiness, showing great joy
tears of joy
• cry of happiness, crying due to over-excitement
they that sow in tears shall reap in joy
• those ...

joy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ميثم٥٨
لذت بردن از خوشي مشعوف ساختن enjoy
خورشيدوند
لذت بردن ازسرور شادي ومسرت خوشي joyfully بشادمان
A thing of beauty is a joy forever
یکی از ویژگی های زیبایی خرسندیِ همیشگی است.
Helia
شادی و خوش حالی
Yoonesi
شادی خوشحالی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی joy
کلمه : joy
املای فارسی : جوی
اشتباه تایپی : تخغ
عکس joy : در گوگل

آیا معنی joy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )