برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1317 100 1

keep a promise

واژه keep a promise در جمله های نمونه

1. Mobutu did not keep a promise to attend the session.
[ترجمه ترگمان]مبوتو قول داد که در جلسه شرکت کند
[ترجمه گوگل]موبوتو وعده داده بود که در جلسه شرکت کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She said she wanted to keep a promise to her husband that she would spend more time with the family.
[ترجمه ترگمان]گفت که می‌خواهد به شوهرش قول بدهد که وقت بیشتری را با خانواده بگذراند
[ترجمه گوگل]او گفت که می خواهد وعده خود را به شوهرش نگه دارد که او زمان بیشتری را با خانواده صرف کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Keep a promise. Find the time. Forgot a grudge.
[ترجمه ترگمان] بهم قول بده زمان رو پیدا کن یه کینه یادم رفته بود
[ترجمه گوگل]یک وعده را بپرداز زمان را پیدا کنید خشمگین میشوی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Herod had John beheaded to keep a promise.
[ترجمه ترگمان]Herod برای حفظ قول خود سر بریده بودند
[ترجمه گوگل]هرود جان جانش را برای وعده نگه داشت
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه keep a promise به انگلیسی

keep a promise
• fulfill a promise, carry out a promise

keep a promise را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فلورا
به قولی عمل کردن
فلورا
قول دادن یافاش نکردن قولی
آیدا
پایبندی به قول
وفای به عهد
ستاره عالمی
به قول خود وفا کردن
(collocation)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی keep a promise مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )