برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1295 100 1

LIE

/ˈlaɪ/ /laɪ/

معنی: دروغ، چگونگی، افتادن، کذب، خلاف، وضع، خوابیدن، دروغ گفتن، ماندن، واقع شدن، دراز کشیدن، قرار گرفتن، سخن نادرست گفتن، موقتا ماندن
معانی دیگر: (معمولا با: down) دراز کشیدن، (روی چیزی) خوابیدن، والمیدن، (روی زمین) تخت شدن، واکشیدن، غنودن، (به صورت خوابیده یا افقی) قرار داشتن، باقیماندن، (هنوز) بودن، افتاده بودن، دفن شدن، خاک شدن، (حقوق) وارد بودن، دعوی پذیر بودن، طرز قرار گیری، نهشت، بودش، بودوارش، (محل گردهمایی جانوران) هم گردگاه، کنام، (انگلیس) دوران استراحت، (قدیمی) اتراق کردن، (قدیمی - با: with) مقاربت جنسی کردن با، همخوابگی کردن با، گمراه کردن، گول زدن، با دروغگویی کاری را از پیش بردن یا به جایی رسیدن، n :دروه گفتن، vt : دراز کشیدن، استراحت کردن با down، موقعیت

بررسی کلمه LIE

اسم ( noun )
(1) تعریف: an untrue statement made on purpose; intentional falsehood.
مترادف: fabrication, falsehood, falsity, story
متضاد: truth
مشابه: calumny, canard, fib, fiction, half-truth, invention, perjury, tale, white lie, whopper

- What he told you about your father was a lie.
[ترجمه ترگمان] چیزی که راجع به پدرت بهت گفت دروغ بود
[ترجمه گوگل] آنچه که او درباره پدرت به شما گفت دروغ بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: something intended to deceive or mislead.
مترادف: deceit, deception, fabrication, falsehood, prevarication
مشابه: evasion, fake, fiction, half-truth, hoax, invention, pretense, red herring, story

- His entire election campaign was a lie.
[ترجمه ترگمان] کل مبارزات انتخاباتی او دروغی بود
[ترجمه گوگل] کل تبلیغات انتخابات او دروغ بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: lies, lying, lied
(1) تعریف: to make a false statement intentionally.
مترادف: deceive, falsify, p ...

واژه LIE در جمله های نمونه

1. lie back and take a rest
لم بده و استراحت کن.

2. lie down and close your eyes
دراز بکش و چشمانت را ببند.

3. lie prostrate and take a deep breath
دمرو بخوابید و نفس عمیق بکشید.

4. lie at (or on) the lurch
(قدیمی) کمین کردن،(در خفا) به انتظار کسی نشستن

5. lie at one's door
(تقصیر یا گناه و غیره) به گردن کسی بودن

6. lie at someone's mercy
نیازمند رحم و مروت کسی بودن

7. lie down
دراز کشیدن،خوابیدن (down برای تاکید به کار می‌رود)

8. lie down on the job
(آمریکا- عامیانه) کم کاری کردن،تعلل کردن

9. lie fallow
(موقتا) زیر کشت نبودن،آیش شدن،دست نخورده ماندن

10. lie in
دوران نقاهت (به ویژه پس از زایمان) را گذراندن

11. lie in one's throat (or teeth)
دروغ شاخ‌دار گفتن،دروغ بزرگ گفتن

12. lie in wait ( for)
کمین کردن،خف کردن

13. lie in wait (for)
کمین کردن (برای)،در انتظار نشستن

14. lie low
...

مترادف LIE

دروغ (اسم)
fiction , false , equivocation , fable , lie , fib , bung , falsehood , untruth
چگونگی (اسم)
circumstance , quality , manner , condition , state , how , lie , posture , modality
افتادن (اسم)
drop , fall , lie , keel , tumble , drop back
کذب (اسم)
false , lie , falsehood , untruth , mendacity , leasing
خلاف (اسم)
foul , lie , misdeed , wrongdoing
وضع (اسم)
deduction , stand , speed , action , gesture , behavior , demeanor , situation , status , position , disposition , imposition , trim , stick , pose , self , aspect , setup , ordonnance , bearing , poise , station , footing , deportment , lie , mien , posture , phase , situs , stance
خوابیدن (فعل)
stop , bed , kip , doss , sleep , lie , go down
دروغ گفتن (فعل)
lie , belie , gab , fib , prevaricate , weasel , whiff , equivocate , lay to
ماندن (فعل)
settle , abide , stay , remain , be , stand , subsist , stall , lie , hang up
واقع شدن (فعل)
occur , happen , lie , situate
دراز کشیدن (فعل)
lie , repose , lie down
قرار گرفتن (فعل)
stand , sit , lie , stymie , perch
سخن نادرست گفتن (فعل)
lie
موقتا ماندن (فعل)
lie

معنی عبارات مرتبط با LIE به فارسی

(تقصیر یا گناه و غیره) به گردن کسی بودن
نیازمند رحم و مروت کسی بودن
(قدیمی) کمین کردن، (در خفا) به انتظار کسی نشستن
تورفتگی دیوار یا دوراهی، معبر تنگ، غیر فعال باقی ماندن، استراحت کردن
(دستگاه) دروغیاب (polygraph هم می گویند)، دروه سنج، دستگاه کشف دروه
دراز کشیدن، خوابیدن (down برای تاکید به کار می رود)، استراحت کردن، استراحت کوتاه، تسامح کردن، از زیرکار شانه خالی کردن
(آمریکا- عامیانه) کم کاری کردن، تعلل کردن
(موقتا) زیر کشت نبودن، آیش شدن، دست نخورده ماندن
دوران نقاهت (به ویژه پس از زایمان) را گذراندن، در بستر زایمان بودن، ارزیدن، تمام شدن
دروغ شاخ دار گفتن، دروغ بزرگ گفتن
کمین کردن، خف کردن، کمین کردن (برای)، در انتظار نشستن
1- (در اثر شکست یا خستگی و غیره) بر زمین افتاده باقی ماندن 2- پنهان شدن، در انظار نیامدن، آفتابی نشدن 3- (در انتظار فرصت مناسب) خف کردن، 1- خود را پنهان یا ناپیدا ک ...

معنی LIE در دیکشنری تخصصی

lie
[حقوق] موجود بودن قابل اثبات بودن، واجد مبنا بودن (دعوی)، دروغ گفتن، دروغ
[ریاضیات] قراردادن، قرار داشتن
[ریاضیات] جبر لی
[ریاضیات] کروشه ی لی
[ریاضیات] مشتق لی
[ریاضیات] گروه لی
[نفت] آویز میله ی حفاری
[ریاضیات] ضرب لی
[ریاضیات] گروه تبدیل های لی

معنی کلمه LIE به انگلیسی

lie
• untruthful statement, falsehood; deception
• manner in which something lies, state, position, posture; lair of an animal
• make an intentionally untruthful statement, tell a falsehood; purposefully deceive
• be in a horizontal position, recline; be placed in a horizontal position; rest; be located, be situated; be or remain in a particular position or condition; be, exist; extend; be acceptable (law)
• if you are lying somewhere, you are in a horizontal position and are not standing or sitting.
• if an object lies in a particular place, it is in a flat position in that place.
• if a place lies in a particular position, it is situated there.
• if you say that the cause of something or the solution to a problem lies somewhere, you are indicating what the cause or the solution is.
• if something lies ahead, it is going to happen in the future.
• you can use lie to say what position someone is in during a competition. for example, if they are lying third, they are third at the moment.
• if someone is lying, they are saying something which they know is untrue.
• a lie is something that someone says which they know is untrue.
• see also lying.
• if you lie about or lie around, you spend your time relaxing and being lazy.
• if things are left lying about or lying around, they are left somewhere in an untidy way.
• if an event or situation lies ahead, it is likely to happen in the future.
• the thing that lies behind a situation or event is the reason or explanation for it.
• when you lie down, you move into a horizontal position, usually in order to rest.
• if you take unfair treatment lying down, you accept it without complaining or resisting; an informal expression.
• if the responsibility for something lies with you, it is your responsibility; a formal expression.
lie at one's door
• wait at the doorstep, at your own ri ...

LIE را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

KURD
to lie) سرهم کردن. به هم بافتن. منتاژ کردن
فاطمه شیری
چیده شدن
مریم طوفان
دراز کشیدن
F. g
دروغ say some think wrong
aynaz
سبک شمردن
فرشید شریفی
قرار گرفتن
😎😎
دروغ،پنهان کردن،اشتباه گفتن
.
دراز کشیدن
رضا
در رشته عمران به معنای مدفون شدن هم میتونه باشه
کوروش
در مواقعی به معنی سایه افکندن
Mo🥴
Lie math
Mohsen tayeferad
[در مورد سطح]: ناصاف
lie surface: سطح ناصاف
بنده خدا
دروغ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lie
کلمه : lie
املای فارسی : لیه
اشتباه تایپی : مهث
عکس lie : در گوگل

آیا معنی LIE مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )