برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1345 100 1

Limited edition

/ˈlɪmətəd əˈdɪʃən/ /ˈlɪmətəd əˈdɪʃən/

(کتابی که به تعداد محدود و با صحافی اعلا چاپ شده است) چاپ محدود

بررسی کلمه Limited edition

اسم ( noun )
• : تعریف: an edition of a book, plate, doll, or other collector's item of which only a specified number of copies are made.

واژه Limited edition در جمله های نمونه

1. In life, then boring time, also are limited edition.
[ترجمه ترگمان]در زندگی، زمان خسته‌کننده نیز ویرایش محدودی دارد
[ترجمه گوگل]در زندگی، زمان خسته کننده نیز نسخه محدودی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The book appeared in a limited edition of 000.
[ترجمه ترگمان]این کتاب در یک نسخه محدود از ۰۰۰ ظاهر شد
[ترجمه گوگل]این کتاب در نسخه محدودی از 000 منتشر شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She had the memoir privately printed in a limited edition.
[ترجمه ترگمان]او خاطراتش را به طور خصوصی در یک نسخه محدود چاپ کرده بود
[ترجمه گوگل]او خاطرات خصوصی را در یک نسخه محدود چاپ کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A limited edition of 2000 copies has been published.
[ترجمه ترگمان]نسخه محدودی از این نسخه در سال ۲۰۰۰ منتشر شده‌است
[ترجمه گوگل]نسخه محدودی از 2000 نسخه منتشر شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه Limited edition به انگلیسی

limited edition
• a limited edition is a work of art, such as a book or a painting, which is only produced in very small numbers, so that each one will be valuable in the future.

Limited edition را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
این اصطلاح فقط مربوط به کتاب نیست و کلا به هر محصول یا کالایی که به تعداد محدود تولید شود گفته میشود، مثل خودرو یا هر کالای دیگر!

-سری محدود، نسخه محدود، فرآورده محدود، نسخه تولید شده محدود!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی limited edition
کلمه : limited edition
املای فارسی : لیمیتد ادیشن
اشتباه تایپی : مهئهفثی ثیهفهخد
عکس limited edition : در گوگل

آیا معنی Limited edition مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )