برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1186 100 1

Located

بررسی کلمه Located

صفت ( adjective )
• : تعریف: existing in a particular place.

- The mountains are located in the northern part of the country.
[ترجمه silver girl] کوه ها در شمالی ترین قسمت کشور قرار دارند
|

[ترجمه H.B] کوه ها در بخش شمالی کشور واقع شده اند.
|

[ترجمه پرستو شهبازی] کوه ها در قسمت شمال کشور واقع شده اند
|

[ترجمه فاطمه] کوه ها در قسمت شمالی کشور واقع شده اند|

[ترجمه ترگمان] این کوه‌ها در بخش شمالی کشور واقع شده‌اند
[ترجمه گوگل] کوه ها در قسمت شمالی کشور واقع شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه Located در جمله های نمونه

1. centrally located
واقع در مرکز

2. we located the source of that sound
ما سرچشمه‌ی آن صدا را پیدا کردیم.

3. darband is located in a mountainous area
در بند در منطقه‌ای کوهستانی قرار دارد.

4. gabrabad is located in the hills
گبرآباد میان تپه و ماهور واقع شده است.

5. lifeboats are located fore and aft
قایق‌های نجات در جلو و عقب کشتی قرار دارند.

6. surveyors have located the mine
مساحان معدن را مرزیابی کرده‌اند.

7. her apartment is located in a high-rise
آپارتمان او در یک ساختمان بلند قرار دارد.

8. my house is located on top of a hill
خانه‌ی من بر فراز تپه‌ای قرار دارد.

9. our office is located downtown
اداره‌ی ما در وسط شهر است.

10. rey's ruins are located near tehran
خرابه‌های ری نزدیک تهران است.

11. that university is located in the boondocks
آن دانشگاه در جای دورافتاده‌ای واقع شده است.

12. the house is located in the second impasse
خانه در بن‌بست دوم قرار دارد.

...

معنی کلمه Located به انگلیسی

located
• situated; placed; identified; found; existing, standing

Located را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کیان
Be in a place
مبینا
مکان _جا
نظر کیان هم برای انگلیسی درسته
Mo
Be located means be in a place
ملیکا
قرار دارد
Ai
=situated
سارا
محلی
Sahar
قرارگرفته
حسین سالک نژاد
قرار داده شده
علی
Be in place
anita
Be located means be in a place
بنده خدا
واقع شده
silver girl
واقع شده...قرار گرفته...جا و مکان
و اینکه نظر بچه ها هم درسته اما be in a placeدرست تره
تانیا
Be in a place
H.B
واقع شده
سهیل حسن زاده
place ( adjective)
(.v)قرار دادن
aria
مکان یابی کردن ،در مکانی بودن ،معلوم کردن
پرستو شهبازی
4.be located means be in a place . واقع شده. قرار گرفته .محلی .مکان معلوم
Amir
واقع شده
متشکرم از همه که این نظرات رو دادن خیلی کمک کرد
گمشو دیوونه
Be -located- means be in a place
لوکِیتِد به معنی �در محل (مکان مشخص) باش� می باشد.
sss
وجود داشتن چیزی در مکانی
English Teacher
واقع شده
BB
واقع شده
صفت
مثال my grand mother house is located near the jungle
Hasti💕
♡� Be located means be in a place♡�
غزل سادات موسوی
قرار داشتن.واقع شدهbe in a place
محدثه فرومدی
مستقر
واقع
located in the south =واقع در جنوب
Am
به معنی قرار گرفته واقع شده
Sahel
واقع شده
Be located means be in a place

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Located مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )