برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1333 100 1

Lump

/ˈləmp/ /lʌmp/

معنی: درشت، توده، مقدار زیاد، قلنبه، تکه، قطعه، گره، کلوخه، غده، ادم تنه لش، دربست، مجموع، توده کردن، بزرگ شدن، قلنبه کردن
معانی دیگر: غنده، شرحه، پرازده، کنجل، کنجله، چونه، حبه، دانه، گویک، گویه، حبه قند، (پزشکی) غده، قلنبه شدگی، آژخ، گندمه، گندله، گرمان، گرهک، باغره، آمو، دژپیه، دشپیل، آدم کودن، گنده و خر، (عامیانه - جمع) کتک مفصل، توسری، یکپارچه کردن یا پنداشتن، از یک قماش دانستن، سرجمع کردن، به صورت قلنبه یا حبه در آوردن، تکه تکه کردن، کلوخه کردن یا شدن، (معمولا با: along - انسان یا حیوان) با سنگینی و بد قوارگی حرکت کردن، لش وار راه رفتن، (مهجور) مجموعه، (مهجور) توده ی بزرگ، تعداد زیاد، مقدار معتنابه، حبه ای، بصورت قلنبه یا کلوخه، سوختن و ساختن، تحمل کردن، یکجا

بررسی کلمه Lump

اسم ( noun )
(1) تعریف: a mass or pile, esp. a small one.
مترادف: gob, gobbet
مشابه: chunk, clod, clump, mass, nub

- a lump of clay
[ترجمه ترگمان] یک تکه خاک رس
[ترجمه گوگل] یک توده از خاک رس
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a bump or swelling, as on the body.
مترادف: bump, protuberance, swelling
مشابه: bulge, bunch, excrescence, growth, neoplasm, node, nodule, tumor

(3) تعریف: a small cube of white sugar, used esp. to sweeten hot drinks.
مترادف: sugar
مشابه: cube
صفت ( adjective )
• : تعریف: in a single unit.
مشابه: aggregate, total

- a lump payment
[ترجمه ترگمان] پرداخت یکجا
[ترجمه گوگل] یک بار پرداخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: lumps, lumping, lumped
(1) تعریف: to gather into or consider as ...

واژه Lump در جمله های نمونه

1. lump in one's throat
دستخوش احساسات شدید،در شرف گریه کردن (یا ترکیدن بغض)،بغض کردن

2. lump sum
مبلغ سرجمع،مبلغ قلم،مبلغ یکجا،مبلغی که به‌صورت یکجا پرداخت شود

3. a lump of bread
یک تکه نان

4. a lump of butter
یک قلنبه کره

5. a lump of coal
یک کلوخه زغال سنگ

6. a lump of dough
یک چونه خمیر

7. a lump of led
یک تکه سرب

8. a lump of sugar
یک حبه قند

9. don't lump him with the other prisoners
او را با سایر زندانیان در یک دسته قرار نده.

10. the lump found in her breast is malignant
غده‌ای که در پستان او پیدا شده بدخیم است.

11. a raw lump of meat
یک قلنبه گوشت خام

12. sugar and lump sugar
شکر و قند

13. by the lump (or in the lump)
یکجا،یکپارچه،جمعا،چکی،رویهمرفته

14. he was a lump of a lad
او پسر دکل و احمقی بود.

15. the newsp ...

مترادف Lump

درشت (اسم)
lump , jumbo
توده (اسم)
gross , stack , aggregate , accumulation , agglomeration , cumulation , mass , pile , lump , bulk , heap , volume , aggregation , hill , congeries , shock , block , wad , barrow , bloc , clot , cob , ruck , rick , dollop , conglomeration , cumulus , midden , riffraff , oodles , tump
مقدار زیاد (اسم)
store , pile , lump , armful , scads , potful , most , slump , jillion
قلنبه (اسم)
lump , block , bloc , nub , pone , hunch , nob
تکه (اسم)
slice , lump , bit , whit , tailing , portion , gob , lot , fragment , item , patch , piece , dab , chunk , morsel , shred , nub , slab , cantle , scrap , doit , dribblet , loaf , ort , smidgen , nubble , pane
قطعه (اسم)
section , tract , lump , bit , part , share , portion , lot , passage , stretch , fragment , segment , mainland , block , panel , piece , goblet , dab , bloc , plank , slab , plat , plot , doit , internode , nugget , pane , snip
گره (اسم)
knot , loop , lump , tie , clue , clew , knob , burr , snag , ganglion , parcel , node , snarl , knurl , nodus , tanglement
کلوخه (اسم)
lump , gob , clog , hunk , nodule
غده (اسم)
knot , wen , lump , tumor , node , gland
ادم تنه لش (اسم)
lump
دربست (صفت)
en bloc , lump , exclusive
مجموع (صفت)
total , collected , lump , whole , assembled
توده کردن (فعل)
stack , cumulate , amass , aggregate , pile , lump , heap , hill , shock , pack , ruck , stockpile
بزرگ شدن (فعل)
greaten , lump , gather , amplify , grow
قلنبه کردن (فعل)
lump

معنی عبارات مرتبط با Lump به فارسی

دستخوش احساسات شدید، در شرف گریه کردن (یا ترکیدن بغض)، بغض کردن
عقده در گلو
قند کلوخه یاقالبی یاخرد
قند کلوخه یا قالبی یا خرده
مبلغ سرجمع، مبلغ قلم، مبلغ یکجا، مبلغی که به صورت یکجا پرداخت شود، پول قلم، پولی که یک جا پرداخت شود، سر جمع
یک جا، به صورت یک تکه یا قطعه ی کامل، تماما، قلمبه

معنی Lump در دیکشنری تخصصی

lump
[عمران و معماری] کلوخه
[زمین شناسی] کلوخه ، برآمدگی ، تکه ،درشت ، رشد
[نساجی] محل های ضخیم فتیله - قلمبه - اسلاب
[معدن] کلوخه (عمومی)
[آب و خاک] توده انباشته، مدل یکپارچه
[زمین شناسی] قرارداد مقاطعه ای ، قرارداد مقطوع
[حسابداری] کرایه حمل به صورت مقطوع
[عمران و معماری] آهک کلوخه
[معدن] نمونهبرداری لبپری (نمونه برداری)
[حسابداری] یک جا
[حسابداری] تحصیل (دارائیها) بطور یکجا
[حسابداری] قرارداد مقطوع بر اساس قیمت کل کار
[عمران و معماری] قرارداد کنتراتی - قرارداد مقطوع
[صنعت] قرارداد مجموع کل، قرارداد قیمت ثابت - در این نوع قرار داد، یک هزینه کلی برای یک محصول که مشخصات آن تعیین شده است وجود دارد.. ساده ترین شکل یک قرارداد قیمت ثابت، یک درخواست خرید برای یک آیتم خاص جهت تحویل در زمان خاصی در قیمت خاصی می باشد.
[حسابداری] خرید گروهی از دارائیها بطور یکجا
[حقوق] مصالحه دعوی با پرداخت مبلغ مقطوع

معنی کلمه Lump به انگلیسی

lump
• solid shapeless mass of matter; swelling, bump; (medicine) abnormal mass in a person's body (such as in the breast, etc.); collection, aggregation; stupid person (slang)
• mass together, gather; form into a lump or lumps; move heavily, move in an awkward and clumsy manner
• inclusive, total (of a sum or amount); having the shape of a lump, lumpy
• a lump of something is a solid piece of it.
• a lump on someone's body is a small, hard swelling that has been caused by an injury or an illness.
• a lump of sugar is a small cube of it.
• if you lump different people or things together, you consider them as a group.
• if someone has a lump in their throat, they have a tight feeling in their throat and feel as if they are going to cry, because of a strong emotion such as sorrow or gratitude.
lump in the throat
• distressed
lump of sugar
• small cube of sugar used for sweetening coffee or tea
lump sum
• total sum, inclusive total, comprehensive sum
• a lump sum is a large amount of money that is given or received all at once.
lump sum payment
• payment of one large sum of money at one time
in the lump
• all together, on the whole
sugar lump
• a sugar lump is a small cube of sugar.

Lump را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی
تجمع کردن
فرهاد سليمان‌نژاد
lump in with : چيزي را با چيز يا چيزهايي، كسي را با كس يا كساني جمع بستن، يكي كردن
فرهاد سليمان‌نژاد
lump in with : چيزهايي / كساني را در يك جرگه قرار دادن، يك‌كاسه كردن
B
بغض
غزال
یک توده بی‌شکل
مثال: a lump of clay
محدثه فرومدی
تلفیق/ترکیب/جمع/سرجمع کردن، پیوستن
عمید برقی
توده (منظور در بیماری و سرطان)
مهدی باقری
تَر و خشک رو باهم سوزوندن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lump
کلمه : lump
املای فارسی : لومپ
اشتباه تایپی : معئح
عکس lump : در گوگل

آیا معنی Lump مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )