برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1353 100 1

last night

/læst naɪt/ /lɑːst naɪt/

دیشب، شب گذشته، دوش

واژه last night در جمله های نمونه

1. Last night they stayed at home and watched TV.
[ترجمه ترگمان]دیشب آن‌ها در خانه ماندند و تلویزیون تماشا کردند
[ترجمه گوگل]شب گذشته آنها در خانه ماندند و تلویزیون را تماشا می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Did you go to bed late last night?
[ترجمه ترگمان]دیشب تا دیروقت خوابیدی؟
[ترجمه گوگل]آیا شب گذشته اواخر شب به خواب رفته بودی؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Did you stay up late last night?
[ترجمه ترگمان]دیشب تا دیروقت بیدار موندی؟
[ترجمه گوگل]شب گذشته دیر شد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A huge bomb blast rocked central London last night.
[ترجمه ترگمان]یک انفجار بزرگ در شب گذشته در مرکز لندن رخ داد
[ترجمه گوگل]یک انفجار بزرگ بمبی در شب گذشته در مرکز لندن رخ داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5 ...

معنی کلمه last night به انگلیسی

last night
• yesterday at night

last night را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

tinabailari
دیشب
we were tired last night
ما دیشب خسته بودیم ⛪️
مهشیدثابتی فر
مدرسه طاهره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی last night
کلمه : last night
املای فارسی : لست نایت
اشتباه تایپی : مشسف دهلاف
عکس last night : در گوگل

آیا معنی last night مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )