برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1292 100 1

lastly

/ˈlæstli/ /ˈlɑːstli/

در پایان، سرانجام، بالاخره، آخر از همه آنکه

بررسی کلمه lastly

قید ( adverb )
• : تعریف: in conclusion; finally.
متضاد: firstly
مشابه: finally, last

واژه lastly در جمله های نمونه

1. Lastly, I would like to ask about your future plans.
[ترجمه ترگمان]در نهایت، می‌خواهم درباره برنامه‌های آینده خود سوال کنم
[ترجمه گوگل]در نهایت، من می خواهم در مورد برنامه های آینده خود بپرسم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Lastly, add the lemon juice. WHICH WORD?
[ترجمه ترگمان]در نهایت، عصاره لیمو را اضافه کنید در چه WORD؟
[ترجمه گوگل]در نهایت، آب لیمو را اضافه کنید کدام کلمه؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They wash their hands, arms and faces, and lastly, they wash their feet.
[ترجمه ترگمان]دست‌ها، دست‌ها و صورتشان را می‌شوید، و سرانجام، پاهای خود را می‌شوید
[ترجمه گوگل]دست ها، بازوها و چهره ها شستشو می دهند و در نهایت پای آنها را می شکنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Lastly, could I ask all of you to keep this information secret.
[ترجمه ترگمان]در نهایت، آیا من می‌توانم از همه شما بخواهم که این راز اطلاعاتی را حفظ کنید
[ترجمه گوگل]در نهایت، می توانم از همه شما بپرسم که این اطلاعات را مخفی نگه دارند
[ترجمه ...

معنی کلمه lastly به انگلیسی

lastly
• finally, in conclusion
• you use lastly when you want to make a final point that is connected with the ones you have already mentioned.
• you also use lastly when you are saying what happens after everything else in a series of actions or events.

lastly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

NeginNk
در اخر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lastly
کلمه : lastly
املای فارسی : لستلی
اشتباه تایپی : مشسفمغ
عکس lastly : در گوگل

آیا معنی lastly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )