برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1350 100 1

laying


روانه کردن توپ علوم نظامى : هدف گیرى لوله

واژه laying در جمله های نمونه

1. laying out underground tiles to drain a pond
برای خشکاندن سلخ،تنبوشه در زیر زمین کار گذاشتن

2. before laying pen to paper
قبل از گذاشتن قلم بر کاغذ

3. he is laying for a chance to escape
او در صدد به‌دست آوردن فرصت برای فرار است.

4. they are laying to rob a bank
دارند آماده‌ی دستبرد زدن به بانک می‌شوند.

5. to lap shingles in laying a roof
لب به لب قرار دادن سفال‌های بام

6. He was laying on the flattery with a trowel.
[ترجمه ترگمان]داشت با بیلچه چاپلوسی می‌کرد
[ترجمه گوگل]او با یک لهستان بر کف زدن گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The committee are busy laying down a general policy.
[ترجمه ترگمان]این کمیته مشغول تنظیم یک سیاست عمومی است
[ترجمه گوگل]کمیته مشغول تنظیم یک سیاست عمومی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. I'd be laying my career/life on the line by giving you that information.
[ترجمه ترگمان] ...

معنی عبارات مرتبط با laying به فارسی

تخم کن
لوله کشی، دسیسه ای که عبارت است از الت کردن دیگران

معنی laying در دیکشنری تخصصی

[نساجی] عمل چند لا نمودن - رج پیچی
[عمران و معماری] سنگفرش کردن - واداشت فرش سنگ
[سینما] انطباق باند صدا با تصویر
[عمران و معماری] عمر یخ
[زمین شناسی] غبارنشانی - جهت جلوگیری از گرد و غبار و تثبیت راههای خاکی
[سینما] نوارسازی
[عمران و معماری] ریلگذاری

معنی کلمه laying به انگلیسی

laying
• act of placing in a horizontal position; setting in place, setting down, arranging; causing to lie down; putting; placing
laying down
• labeling, marking, setting; placing in a horizontal position, putting down
laying down rules
• stating the rules
laying off
• stopping, pausing; dismissing of workers, cutting back on the number of workers
laying the foundations
• putting down the base, creating the foundation
laying the table
• setting the table, putting dishes and silverware on the table
direct laying
• sighting and aiming of a firearm in the direction of a target
egg laying
• oviparity, laying of eggs
indirect laying
• aiming by pointing a firearm at some object and not directly at the intended target when there is no line-of-sight contact with the target
mine laying
• place explosives in the ground or underwater

laying را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مصطفا
ایجاد کردن
محمد مصطفایی
پیاده سازی
افشین خسروترازک
تخم گذاشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی laying
کلمه : laying
املای فارسی : لیینگ
اشتباه تایپی : مشغهدل
عکس laying : در گوگل

آیا معنی laying مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )