برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1349 100 1

leading article

/ˈliːdɪŋˈɑːrtəkl̩/ /ˈliːdɪŋˈɑːtɪkl̩/

معنی: سرمقاله
معانی دیگر: مقاله ی اصلی (روزنامه یا مجله و غیره)، (انگلیس) سرمقاله، کالایی که ارزان می فروشندتاخریداران رابکالاهای دیگرجلب کند

واژه leading article در جمله های نمونه

1. A leading article in "The Times" accused the minister of lying.
[ترجمه ترگمان]یک مقاله پیشرو در \"تایمز\" وزیر دروغ گفتن را محکوم کرد
[ترجمه گوگل]یک مقاله پیشرو در 'The Times' وزیر دروغ را متهم کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The paper's leading article described the government as weak.
[ترجمه ترگمان]مقاله اصلی این مقاله دولت را ضعیف توصیف کرده‌است
[ترجمه گوگل]مقاله پیشرو در این مقاله دولت را ضعیف توصیف کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Special attention is paid to leading articles and reports of political speeches.
[ترجمه ترگمان]توجه ویژه‌ای به مواد اصلی و گزارش‌های سخنرانی‌های سیاسی مبذول شده‌است
[ترجمه گوگل]توجه ویژه به مقالات پیشرو و گزارش های سخنرانی های سیاسی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Its leading article reminded me of Commander Courtney's warnings.
[ترجمه ترگمان]مقاله اصلی آن یادآور هشدارهای کورتنی را به من یادآوری کرد
[ترجمه گوگل]مقاله پیشرو آن به ...

مترادف leading article

سرمقاله (اسم)
leader , editorial , leading article

معنی کلمه leading article به انگلیسی

leading article
• font-page article, lead story (in a newspaper)
• the leading article in a newspaper is the main article in it, usually expressing the editor's opinion on the most important news item of the day.

leading article را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی leading article
کلمه : leading article
املای فارسی : لیدینگ آرتیکل
اشتباه تایپی : مثشیهدل شقفهزمث
عکس leading article : در گوگل

آیا معنی leading article مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )