برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1281 100 1

lively

/ˈlaɪvli/ /ˈlaɪvli/

معنی: با روح، زنده، سرزنده، سبک، جالب توجه، با سرور وشعف، از روی نشاط
معانی دیگر: پرجوش و خروش، پرتلاش، فعال، پرکنش، با سرزندگی، شنگول، ملنگ، شوخ، شاداب، سبکدل، هیجان انگیز، پرهیجان، داغ، شورانگیز، شادی انگیز، خوشحال کننده، دلگشا، (رقص و غیره) تند و شاد، (باد یا نسیم و غیره) تند، پر زور، (رنگ) تند، (گوی و توپ و غیره) جهنده، جهشمند، جهمند

بررسی کلمه lively

صفت ( adjective )
حالات: livelier, liveliest
(1) تعریف: full of life or vitality.
مترادف: brisk, pert, sprightly, stirring, vigorous, vital, vivacious
متضاد: comatose, dull, lethargic, lifeless, listless, stodgy, unanimated, vapid
مشابه: active, alive, animated, bouncy, chipper, dynamic, energetic, frisky, live, merry, peppy, perky, playful, quick, racy, rousing, smart, spirited, vivid

- a lively person
[ترجمه سحر] یک شخص سرزنده
|
[ترجمه ترگمان] آدم سرزنده و سرزنده،
[ترجمه گوگل] یک شخص پر جنب و جوش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- a lively melody
[ترجمه سحر] یک ملودی باروح|
[ترجمه ترگمان] یک ملودی تند،
[ترجمه گوگل] یک ملودی پر جنب و جوش
[ترجمه شما] ترجم ...

واژه lively در جمله های نمونه

1. lively color
رنگ‌های زنده

2. a lively breeze
نسیم تند

3. a lively dance
رقص تند و شاد

4. a lively debate
بحث داغ

5. a lively melody
یک ملودی شاد

6. look lively
(انگلیس - خودمانی) تند عمل کردن

7. following its lively youth, the city fell into hard times
پس از طی دوران پررونق نوپایی،اوضاع آن شهر بد شد.

8. make things lively for somebody
وضع را برای کسی هیجان انگیز یا کمی خطر ناک کردن

9. if he is lively and sociable
(سعدی) و گر خنده روی است و آمیزگار

10. she is a lively woman
او زن سرزنده‌ای است.

11. to facilitate a lively traffic in ideas
تبادل پوینده‌ی عقاید را تسهیل کردن

12. the hotel room was lively and homey
اتاق هتل دلباز و دنج بود.

13. this writer has a lively imagination
این نویسنده قوه‌ی تخیل شور انگیزی دارد.

14. the donkey chortled and became lively with laughter
...

مترادف lively

با روح (صفت)
animate , brisk , airy , soulful , snappy , spunky , slashing , fresh , lively , animated , allegro , heartsome , peppery , breathy , racy , warm-blooded
زنده (صفت)
alive , living , live , quick , fresh , vivid , lively
سرزنده (صفت)
alive , fast , animate , live , quick , brisk , brave , bold , snappy , vivid , lively , spirited , animated , vivacious , daring , heartsome , sprightly , buxom , canty , sprightful
سبک (صفت)
light , fast , easy , quick , lively , thin , flippant , frivolous , volatile , gossamer , light-minded , flyaway , lightsome , uncomplicated
جالب توجه (صفت)
yummy , liberal , lively , remarkable , notable , unco
با سرور وشعف (صفت)
lively
از روی نشاط (قید)
lively

معنی عبارات مرتبط با lively به فارسی

شرح روشن یا واقع نما، شرحی که حالت واقعی یااصلی رانشان دهد
(انگلیس - خودمانی) تند عمل کردن

معنی کلمه lively به انگلیسی

lively
• energetic and full of life; animated, vivacious; exciting, bustling with activity; sharp and clear (as of memories); vivid; striking, effective; brisk
• energetically, in an active manner, vigorously
• lively people are active, enthusiastic, and cheerful.
• lively also means interesting and exciting.
• you also use lively to describe a feeling which is strong and enthusiastic.
lively colors
• bright colors, cheerful colors
lively description
• vivid description, keen description
lively person
• energetic person, vigorous person

lively را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
خندان ، متبسم.
delightsome بسيار دلپسند. شاد
محسن❤️رضوي❤️ستاره
animated, vivacious
Noun fersh
One of several Big floors in a building
فرزاد ک پ
صفت:
full of life and energy; active and outgoing.پر از زندگی و انرژی فعال و خروجی
"a lively and uninhibited girl""یک دختر پر جنب و جوش و بی پروا و رک راست"بدون محدودیت در بروز احساسات

(of a place or atmosphere) full of activity and excitement.( یک مکان یا جَو) پر از فعالیت و هیجان.
"Barcelona's many lively bars"

intellectually stimulating or perceptive.فکری یا ذهنی مهیج و حساس و باهوش.
"a lively discussion""یک بحث پر جنب و جوش"

difficult or challenging.دشوار یا چالش برانگیز
"a lively homeward passage dodging aircraft and E-boats"
(of a boat) rising lightly to the waves.
حسن امامی
سرزنده و پر انرژی
Ablfazl
جوان مانده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lively
کلمه : lively
املای فارسی : لیولی
اشتباه تایپی : مهرثمغ
عکس lively : در گوگل

آیا معنی lively مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )