برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1189 100 1

lives


جمع واژه ی: life

بررسی کلمه lives

اسم ( noun )
• : تعریف: pl. of life.

واژه lives در جمله های نمونه

1. lives of poets
زندگی شعرا

2. he lives abroad
در خارج از کشور زندگی می‌کند.

3. he lives alone
او تنها زندگی می‌کند.

4. he lives an inward and unmaterial life
او دارای یک زندگی معنوی و غیرمادی است.

5. he lives by a few simple imperatives
او بر طبق معدودی اصول ساده زندگی می‌کند.

6. he lives by picking pockets
او با جیب‌بری امرار معاش می‌کند.

7. he lives down under
او در استرالیا زیست می‌کند.

8. he lives downstate
او در جنوب ایالت زندگی می‌کند.

9. he lives farther (away)
او دورتر زندگی می‌کند.

10. he lives in a big house
او در خانه‌ی بزرگی زندگی می‌کند.

11. he lives in a caravan
او در خانه‌ی سیار زندگی می‌کند.

12. he lives in a faraway place
او در جای دوری زندگی می‌کند.

13. he lives in a world of dreams
او در عالم خواب و خیال زندگی می‌کند.

14. he lives in a world of fantasy
...

معنی عبارات مرتبط با lives به فارسی

کارجگر
(خودمانی) در جای حساس و آسیب پذیر

معنی کلمه lives به انگلیسی

lives
• lives is both the third person singular, present tense, of the verb live, when it is pronounced /l*!ivz/, and the plural of the noun life, when it is pronounced /l*a*!ivz/.
lives by the sword
• constantly fighting, always battling
lives for the moment
• lives in the present, does not consider the past or future
lives in a bubble
• lives in his own reality, lives in a world that is not part of the "real world"
lives in a rented apartment
• leases an apartment, rents an apartment
lives on air
• it is not certain how he supports himself because he has no money
lives on borrowed time
• dying, having a limited amount of time left to live
lives up to his name
• his name fits his nature, he really is as he seems
lives with
• lives together with, resides with
cats have nine lives
• cats presumed ability to survive many mishaps
endanger lives
• put people's lives in danger, risk lives, imperil others
save lives
• rescue lives

lives را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

H
داشته، دارایی
...
زندگی ها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lives
کلمه : lives
املای فارسی : لایوس
اشتباه تایپی : مهرثس
عکس lives : در گوگل

آیا معنی lives مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )