برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1290 100 1

loose

/ˈluːs/ /luːs/

معنی: ظهور، بی بند و بار، فروهشته، لق، بی پایه، سست، بی قاعده، شل، ول، هرزه، گشاد، ازاد، بی ربط، سبکبار کردن، درکردن، شل و سست شدن، نرم و ازاد شدن، از قید مسئولیت ازاد ساختن، حل کردن، رها کردن، برطرف کردن
معانی دیگر: رها، آزاد (از زندان و قید و غیره)، ولو، یله، جنبان، (طناب و بند و غیره) شل، از یک سوبسته و از سوی دیگر آزاد یا آویخته، گل و گشاد، فراخ، (شکر و برنج و غیره) بسته بندی نشده، بسته نشده، کیلویی، در دسترس (قفل یا مهر و موم نشده)، آماده، تخصیص نیافته، فارغ، نافشرده، (خاک و غیره) نرم (در برابر: سخت hard)، (رنگ) ناپایدار، غیر ثابت، بی لگام، لجام گسیخته، سرسری، سطحی، (ترجمه و رونویسی و غیره) آزاد، نادقیق، با بی دقتی، شهوت ران، ولنگار، (مزاج) اسهالی، دارای لینت، (عامیانه) آرام و خونسرد، آسوده، با بی خیالی و آرامی، بی دلواپسی، بی نگرانی، (از قید و بند و زندان و گرفتگی و غیره) آزاد کردن، ول کردن، (از قید تعهد و غیره) در آوردن، پراکنده، به هم بسته نشده، جدا، شل کردن، لق کردن، سست کردن، گشاد کردن، فراخ کردن، آبکی کردن، لینت دادن، لغیدن، آرامیده کردن، آراماندن، (عضله و غیره) از انقباض در آوردن، شل و ول کردن، (پیکان و تیر و غیره) در کردن، لوس وننر، درکردن گلوله وغیره، منتفی کردن

بررسی کلمه loose

صفت ( adjective )
حالات: looser, loosest
(1) تعریف: not restrained or confined; free.
مترادف: free, unbound, unfettered, unrestrained, unshackled
متضاد: confined, inhibited, restrained, stiff, strict
مشابه: at liberty, lax, lubricious, unbounded, uninhibited, unlatched, unlocked, untied, wanton, wild

(2) تعریف: not joined together; unbound; unfastened.
مترادف: free, unattached, unbound, unfastened
متضاد: adherent, compact, fast, secure, tight
مشابه: detached, disconnected, floating, insecure, rickety, unclasped, unhooked, unsteady, untied

(3) تعریف: not restraining or confining.
متضاد: formfitting, restrictive, tight
مشابه: baggy, droopy, floppy, limp, sagging, slack

- loose clothes
[ترجمه ترگمان] لباس‌هایم را شل کن،
[ترجمه گوگل] لباس های گشاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: not tightly drawn or stretched; not taut; slack.
متضاد: taut, tight

- She kept the reins loose.
[ترجمه ترگمان] افسار را شل کرد
[ترجمه گوگل] او سرش را پایین انداخت
[ترجمه شما] ...

واژه loose در جمله های نمونه

1. loose bowels
مزاج (روده‌های) اسهالی

2. loose cash
پول در دسترس،پول جیب

3. loose clothing
جامه‌ی شل و ول (گل و گشاد)

4. loose funds
وجوه تخصیص نیافته

5. loose hair
موی افتاده (ریخته)

6. loose hours
ساعات فراغت

7. loose ribbons were fluttering in the wind
روبان‌های آویخته در باد تکان می‌خوردند.

8. loose sheets
صفحات جدا (به‌هم الصاق نشده)

9. loose skin was hanging from the old man's chin
پوست شل از چانه‌ی پیر مرد آویزان بود.

10. loose soil
خاک شل (یا نرم)

11. loose stool
مدفوع شل

12. loose sugar
شکر بسته بندی نشده

13. loose talk
حرف مفت

14. loose lips sink ships
زبان سرخ سر سبز می‌دهد برباد

15. a loose analogy
قیاس سرسری

...

مترادف loose

ظهور (اسم)
development , advent , manifestation , appearance , apparition , emersion , ostentation , loose , outburst , conspicuity , epiphany
بی بند و بار (صفت)
loose , unbound , profligate , footloose , unrestrained , free-living
فروهشته (صفت)
loose , hanging , freed
لق (صفت)
loose , loppy , jiggly , wobbly , unsteady , rickety
بی پایه (صفت)
sessile , unstable , loose , unfounded
سست (صفت)
doddered , effeminate , flaggy , weak , feeble , torpid , asthenic , loose , frail , flimsy , slack , atonic , slow , insecure , sleazy , floppy , lax , idle , lazy , indolent , slothful , groggy , remiss , washy , wishy-washy , inactive , slumberous , slumbery , feckless , flabby , flaccid , languid , slumbrous , lethargic , shaky , rickety , rattletrap , wonky , supine , tottery
بی قاعده (صفت)
irregular , desultory , immethodical , loose , atypical , promiscuous , ruleless , informal , rough-and-tumble
شل (صفت)
ramshackle , loose , slack , baggy , sleazy , limp , floppy , lax , lame , loppy , knock-kneed , solute
ول (صفت)
flagging , loose , baggy , lax , irresoluble , licentious , loppy
هرزه (صفت)
perverse , bawdy , ribald , reprobate , immoral , loose , licentious , lewd , dissolute , harlot , lascivious , lubricious , libertine , profligate , sordid , rakish , scabrous , sloven , prurient , salacious , rakehelly , sluttish
گشاد (صفت)
wide , spacious , capacious , broad , loose , slack
ازاد (صفت)
free , open , loose , self-administered , patent , exempt , immune , degage , unattached , footloose , unrestrained , gratis
بی ربط (صفت)
irrelevant , excursive , desultory , loose , impertinent , fragmentary , disjointed , incoherent , inconsequent , inapposite , inconsecutive , irrelative
سبکبار کردن (فعل)
lighten , loose , disburden , unburden , disencumber
درکردن (فعل)
discharge , loose , shoot
شل و سست شدن (فعل)
loose
نرم و ازاد شدن (فعل)
loose
از قید مسئولیت ازاد ساختن (فعل)
loose
حل کردن (فعل)
assoil , solve , dissolve , untangle , unravel , work out , loose , decide , untie
رها کردن (فعل)
abandon , drop , unleash , release , liberate , leave , surrender , dispossess , unfold , let , loose , forgo , forsake , unfix , disencumber , shoot , disembarrass , disentangle , extricate , hang off , trigger , unbend , unhand , uncouple , unbolt , uncork , unfasten , unhook , unloose
برطرف کردن (فعل)
remove , rectify , acquit , dispel , eliminate , surmount , loose

معنی عبارات مرتبط با loose به فارسی

انتهای تاریان، سر ازاد ن، چیز استفاده نشده، بیکار افتاده، عاطل، انتهای شل هر چیزی، باقیمانده، ته مانده
(کارهای کوچک و نهایی که برای پایان دادن کاری باید انجام شود) کارهای نا تمام، سرنخ های با قیمانده
گشاد
دارای مفاصل نرم و خم پذیر، (بدن یا انگشتان دست) نرمشدار، خمشو، چست
(کتابچه و پرونده و غیره، دارای صفحاتی که می توان آنها را جدا کرد یا در آورد) آزاد برگ، کلاسوری، دارای برگهایا اوراق ول و جدا شدنی
دارای بدن نرمش پذیر یا خمشو، چست
زبان سرخ سر سبز می دهد برباد
(دستور زبان) جمله ی شل (که عوامل اصلی آن در آغاز و عوامل فرعی آن در پایان می آیند)، جمله بیربط، جمله ای که مفهوم صحیحی نداشته باشد
(کشاورزی) سیاهک آشکار، زنگ گندم (و دیگر گیاهان مشابه آن)، زنگ گیاهی، بیماری زنگ گندم
خاک خشک و نچسبیده
بافت شل
دهان لق، راز نگه ندار، حرف مفت زن، پرحرف، پرچانه
...

معنی loose در دیکشنری تخصصی

loose
[عمران و معماری] سست - شل - غیر متراکم
[کامپیوتر] شل . آزاد - نوعی فاصله دهی حرفی که فاصله ی میان حروف را زیاد می گیرد. بر خلاف tight . نگاه کنید به letterspacing .
[مهندسی گاز] باز ، شل ، هرز
[زمین شناسی] سست
[نساجی] شل - آزاد -رها - ول -گشاد - لق - لق کردن - باز کردن گره - معاف داشتن - خام
[خاک شناسی] سست
[نساجی] نوعی پارچه - پارچه ای که تار اتصال فقط در محل های فرورفته پارچه با پود معمولی پارچه پیوستگی پیدا نماید
[پلیمر] انتهای آزاد زنجیر
[زمین شناسی] ذرات زغال سنگی که از نظر اندازه از غبار زغال بزرگتر است .
[نساجی] پنبه خام
[نفت] اتصال هرزگرد
[نساجی] رنگینه بی ثبات - رنگ سست
[نساجی] تار شل بافته
[نساجی] فضولات نخی در بوبین
[نساجی] رنگرزی الیاف
[ریاضیات] انطباق لق، انطباق شل
[خودرو] لقی یاتاقان

معنی کلمه loose به انگلیسی

loose
• free, let go, release; make loose; untie, unfasten; shoot (arrow, gun, etc.)
• free; released; untied; disconnected; slack; weak; not tight; unrestrained; wanton; careless; imprecise; not defined
• in a loose manner
• something that is loose is not firmly held or fixed in place.
• you also use loose to describe things that are not attached to anything else.
• loose clothes are rather large and do not fit closely.
• a loose grouping or arrangement is not rigidly controlled or organized.
• you also use loose to describe something such as the wording of a document to say that it is vague.
• when something that has been held securely breaks or tears loose, or when someone or something lets it loose, it becomes unattached.
• if animals or people break loose or are let loose, they are freed after they have been restrained, and can do whatever they want.
• to let loose something such as ammunition means to release a large amount of it suddenly, for example by firing it.
• if you let loose criticism, abuse, remarks, and so on, you suddenly say something without restraining yourself.
• if your hair is loose, it is hanging freely rather than being tied back.
• a loose woman or someone with loose morals or behaviour is willing to have sex with lots of people; used in old-fashioned english, showing disapproval.
• if people cut loose, they become free from the influence or authority of other people.
• if a dangerous person is on the loose, they are free, especially because they have escaped.
• if you tell someone to hang loose, you are telling them to relax; used in american english.
• if you refer to someone or something as a loose cannon, you mean that they are likely to be dangerous in a particular situation because they are out of control; used in american english.
loose behavior
• reckless behavior, indulgence of one's urges ...

loose را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد جبین
لق (دندان)
احسان
loose motion اسهال
مصباحی
گشاد . برای لباس به کار میرود
حسام الدین علامه
ضعیف
ایما محسنی
شل شدن باز شدن گره
Hadi
گون گشاد ،تنبل
مهر جان
raw هرزه فاسد
مهدی گنجی
گشاد
آزاد(لباس)
زهرا
غیر متراکم
حمید پرهام
پسماند، زباله
محمد
قابل تخریب، معدن
Adel Chaichian
باز و نه کیسه ای، فله ای (در مورد شن، ماسه، خاک، سیمان و نظایر)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی loose
کلمه : loose
املای فارسی : لوس
اشتباه تایپی : مخخسث
عکس loose : در گوگل

آیا معنی loose مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )