برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1325 100 1

Meeting

/ˈmiːtɪŋ/ /ˈmiːtɪŋ/

معنی: برخورد، اجتماع، تلاقی، انجمن، مجمع، جماعت، هم ایش، اجماع، ملاقات، جماعت همراهان، میتینگ، جلسه، نشست، متلاقی
معانی دیگر: دیدار، گردهمایی، مجلس، (محل) تلاقی، (محل) برخورد، برخوردگاه، هم دیدارگاه، (کلیسای مورمون و کوایکر و غیره) گردهمایی نیایشی، محل گردهمایی، یک سلسله مسابقات اسب دوانی یا سگ دوانی (که طی چند روز در محل واحدی برگزار می شود)

بررسی کلمه Meeting

اسم ( noun )
(1) تعریف: an encounter.
مترادف: encounter
مشابه: appointment, assignation, brush, contact, date, engagement, rendezvous, tryst

(2) تعریف: an assembly of persons for a particular purpose.
مترادف: assembly, conference, convention, gathering
مشابه: caucus, conclave, congregation, congress, convocation, get-together, muster, rally, talk

(3) تعریف: a coming into contact or conjunction.
مترادف: conjunction, conjuncture, connection, intersection, junction
مشابه: concentration, confluence, congress, contact, convergence, union

واژه Meeting در جمله های نمونه

1. meeting of minds
توافق،همسازی

2. meeting of the minds
توافق،هم‌فکری

3. a meeting for psychology majors
گردهمایی دانشجویان رشته‌ی روان‌شناسی

4. a meeting of the heads of several governments
ملاقات سران چندین دولت

5. the meeting concluded amidst the audience's applause
جلسه در میان کف زدن حضار خاتمه یافت.

6. the meeting did not take place
جلسه تشکیل نشد.

7. the meeting had been arranged clumsily
گردهمایی به طور ناجوری ترتیب یافته بود.

8. the meeting had fallen on a friday
جلسه به جمعه افتاده بود.

9. the meeting jumped off to a good start
جلسه خوب آغاز شد.

10. the meeting lasted two hours
ملاقات دو ساعت طول کشید.

11. the meeting of the two leaders bodes well for the future of the country
ملاقات دو رهبر سیاسی برای کشور آینده‌ی خوبی را نوید می‌دهد.

12. the meeting of those two leaders
دیدار آن دو رهبر

13. the meeting of two great rivers
...

مترادف Meeting

برخورد (اسم)
smash , strike , reception , conflict , affection , meeting , collision , encounter , clash , incidence , confluence , conflux , greeting , tilt , osculation , contact , contiguity
اجتماع (اسم)
union , muster , collection , assemblage , meeting , aggregation , community , commonwealth , society , assembly , crowd , commonweal , milieu , turn-out
تلاقی (اسم)
meeting , anastomosis , confluence , conflux
انجمن (اسم)
order , union , association , assemblage , faction , meeting , community , society , assembly , convention , institute , moot , group , company , council , convocation , congress , club , guild , coterie
مجمع (اسم)
convent , meeting , society , convention , club
جماعت (اسم)
stream , meeting , crowd , congregation , posse
هم ایش (اسم)
meeting , convention , congress
اجماع (اسم)
meeting , consensus
ملاقات (اسم)
meeting , encounter , date
جماعت همراهان (اسم)
meeting , gathering
میتینگ (اسم)
meeting , linkup
جلسه (اسم)
meet , meeting , sitting , session , seance
نشست (اسم)
meet , meeting , subsidence , sitting , session , seance
متلاقی (صفت)
adjoining , conterminous , meeting

معنی عبارات مرتبط با Meeting به فارسی

پرستش گاه، معبد، عبادتگاه
توافق، همسازی
توافق، هم فکری
مجلس قانون ـ فقه : محل ملاقات
(امریکا) گردهمایی مذهبی (که در هوای آزاد یا در چادر برگزار می شود)
انجمنی که بادادن ورودیه بدان درایند
مجمع برای اظهارتنفریا خشم همگانی
گردهمایی همگانی، تجمع عظیم، هم آیند بزرگ، انجمن یا مجمعی که از عده زیادی مردم تشکیل شود
گردهمایی برای دعا، دعای جمعی، انجمن دعا خوانی
انجمن کواکرهاکه اعضای ان خام
انجمن کوالرهاکه اعضای ان خاموش میماندندتایکی درنتیجه -انجمن خاموش
روز اسب دوانی
(عامیانه - لباس یا رفتار یا سخن و غیره) در خور یکشنبه، رسمی، ترگل ورگل
(خودما ...

معنی Meeting در دیکشنری تخصصی

meeting
[عمران و معماری] برخورد
[فوتبال] ملاقات کردن
[ریاضیات] جلسه، نشست، ملاقات، مجمع، جلسه، انجمن
[حقوق] توافق دو اراده، تفاهم طرفین (راجع به موضوع و مفاد قرارداد)
[آب و خاک] برخورد دو موج
[عمران و معماری] ریلهای متصل
[حقوق] جلسه عمومی فوق العاده
[حقوق] جلسه عمومی
[صنعت] جلسه ای که در آن کلیات پروژه نهایی شده و در واقع پروژه فعال می شود.
[سینما] جلسه هماهنگی تولید

معنی کلمه Meeting به انگلیسی

meeting
• date, rendezvous; gathering, assembly; get together; confluence; encounter
• a meeting is an event in which people discuss things and make decisions.
• you can refer to the people at a meeting as the meeting.
• a meeting is also an occasion when you meet someone.
• see also meet.
meeting each other
• seeing each other, getting together, assembling together
meeting expectations
• fulfilling expectations
meeting of the board of governors
• assembly of the directors, meeting of the top management
meeting place
• committee house
• a meeting place is a place where people meet, usually on a regular basis.
meeting point
• place where people or groups plan to meet; point at which opposing people arrive at a compromise
address the meeting
• speak directly to a gathering of people
annual meeting
• annual gathering, annual assembly
attend a meeting
• participate in a gathering/conference
board meeting
• a board meeting is a meeting for the group of people who own or run a company or other organization.
business meeting
• business gathering, assembly in order to conduct business
cabinet meeting
• government meeting, meeting of a president and his advisors
call a meeting
• arrange a meeting, set a meeting, organize a meeting
called a meeting
• arranged a meeting, set a meeting, organized a meeting ...

Meeting را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

قاضی
رویارویی
majid
رسیدن به یک موقعیت
...
رسیدن به
عبدالحسین انتخابی
تحقق. برآورده کردن
Arash

جمع شدن
Maryyyyy
پارتي اسلامي
ریحانه
جلسه
محسن❤️رضوي❤️ستاره
Persistent visit
باز ديد مداوم داشتن
donya
جلسه،گردهمایی
THE RBN
پارتی
عاطفه
محقق شدن،براورده شدن
فرید گودرزی
مواجه شدن
FATEMEH
ملاقات .روبه رو
نشاط پاک نژاد
I look forward to meeting you
مشتاقانه چشم انتظار ملاقات باشما هستم
محدثه فرومدی
برآورده‌سازی، ارضا، برطرف‌سازی، رفع، پاسخگویی
Bardiya
مواجع شدن رويارويي

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی meeting
کلمه : meeting
املای فارسی : میتینگ
اشتباه تایپی : ئثثفهدل
عکس meeting : در گوگل

آیا معنی Meeting مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )