برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1323 100 1

Mesmerize

/ˈmezməˌraɪz/ /ˈmezməraɪz/

معنی: فریفتن، هیپنوتیزم کردن، هیپنوتیزم شدن
معانی دیگر: مسحور کردن، شیفتن، (روانشناسی) به خواب مغناطیسی فروبردن، خسباندن (hypnotize هم می گویند)

واژه Mesmerize در جمله های نمونه

1. The rabbit stopped, mesmerized by the beam of the car's headlights.
[ترجمه ترگمان]خرگوش متوقف شد و مسحور چراغ‌های جلوی اتومبیل شد
[ترجمه گوگل]خرگوش متوقف شد، توسط پرتو چراغهای خودرو مشغول به کار شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I was completely mesmerized by the performance.
[ترجمه ترگمان]من کاملا مجذوب نمایش بودم
[ترجمه گوگل]من به طور کامل توسط عملکرد هیجان زده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They were mesmerized by her performance.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها مجذوب عملکرد او شده بودند
[ترجمه گوگل]آنها توسط عملکرد او مسحور شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He could mesmerize an audience by the sheer force of his presence.
[ترجمه ترگمان]می‌توانست با نیروی محض حضورش، شنوندگان را مخاطب قرار دهد
[ترجمه گوگل]او می تواند مخاطب را با نیرویی که از حضور او محسوب می شود، مسحور کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Mesmerize

فریفتن (فعل)
fudge , cheat , hustle , wile , lure , decoy , charm , inveigle , entice , deceive , bewitch , delude , enchant , seduce , skunk , captivate , diddle , tempt , euchre , fob , jilt , mesmerize
هیپنوتیزم کردن (فعل)
mesmerize
هیپنوتیزم شدن (فعل)
mesmerize

معنی کلمه Mesmerize به انگلیسی

mesmerize
• hypnotize, induce a trance-like state; subject to mesmerism; fascinate, rivet, spellbind (also mesmerise)
• if you are mesmerized by something, you are so interested in it or so attracted to it that you cannot judge it properly or think about anything else.

Mesmerize را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مصطفا
مبهوت شدن
مسحور شدن
na
عاشق شدن
مریم سی سی
Mesmerise امریکن mesmerize است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mesmerize
کلمه : mesmerize
املای فارسی : مسمریز
اشتباه تایپی : ئثسئثقهظث
عکس mesmerize : در گوگل

آیا معنی Mesmerize مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )