برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1330 100 1

Minimal

/ˈmɪnəml̩/ /ˈmɪnɪml̩/

معنی: کمین
معانی دیگر: وابسته به حداقل، کمینه ای، کمینی

واژه Minimal در جمله های نمونه

1. The work was carried out at minimal cost.
[ترجمه ترگمان]کار با حداقل هزینه انجام شد
[ترجمه گوگل]کار با حداقل هزینه انجام شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. There's only a minimal amount of risk involved.
[ترجمه ترگمان]تنها مقدار کمی از ریسک موجود وجود دارد
[ترجمه گوگل]تنها یک مقدار حداقل از خطر درگیر وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The cost to taxpayers would be minimal.
[ترجمه ترگمان]هزینه مالیات دهندگان حداقل خواهد بود
[ترجمه گوگل]هزینه های مالیات دهندگان حداقل خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The damage to the car was minimal.
[ترجمه ترگمان]خسارت وارد شده به اتومبیل حداقل بود
[ترجمه گوگل]آسیب به ماشین حداقل بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The storm did only minimal damage.
...

مترادف Minimal

کمین (صفت)
minimal

معنی عبارات مرتبط با Minimal به فارسی

هنر کمینه گرای، هنر مینی مال
تابع کمین

معنی Minimal در دیکشنری تخصصی

minimal
[صنایع غذایی] کمین
[ریاضیات] کمین، مینیمال، حداقل، کوچکتر، کهینه، اقل، کمینه
[ریاضیات] پایه ی مینیمال
[ریاضیات] عبارت بولی مینیمال
[ریاضیات] پوشش مینیمال
[ریاضیات] خم مینیمال
[آمار] خم مینیمال
[آمار] مجموعه برشهای مینیمال
[برق و الکترونیک] معادله دیفرانسیل کمترین
[ریاضیات] کمترین عضو، عضو کمینال، عنصر مینیمال، عضو مینیمال
[آمار] عنصر مینیمال
[ریاضیات] معادله ی مینیمال
[ریاضیات] توسیع کهین
[ریاضیات] صورت مینیمال
[ریاضیات] کامل مینیمال

معنی کلمه Minimal به انگلیسی

minimal
• least possible, very small, smallest; pertaining to a minimum; simple
• something that is minimal is very small in quantity or degree.
minimal pecuniary means
• very low financial ability, not wealthy

Minimal را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
حداقل - حداقلی
کبری ذوله
ناچیز
آیدا
ارزون و کم هزینه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی minimal
کلمه : minimal
املای فارسی : مینیمال
اشتباه تایپی : ئهدهئشم
عکس minimal : در گوگل

آیا معنی Minimal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )