برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1323 100 1

Mobilize

/ˈmoʊbɪlaɪz/ /ˈməʊbɪlaɪz/

معنی: بسیج کردن، تجهیز کردن، متحرک کردن
معانی دیگر: جنبا کردن، سیار کردن، به حرکت درآوردن، بسیجیدن، آماده کردن، (لشکر) انگیختن

واژه Mobilize در جمله های نمونه

1. He helped energize and mobilize millions of people around the nation.
[ترجمه ترگمان]او به انرژی بخشیدن و بسیج کردن میلیون ها نفر در سراسر کشور کمک کرد
[ترجمه گوگل]او به انرژی و بسیج میلیون ها نفر از مردم در سراسر کشور کمک کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The best hope is that we will mobilize international support and get down to action.
[ترجمه ترگمان]بهترین امید این است که ما حمایت بین‌المللی را بسیج کرده و دست‌به‌کار شویم
[ترجمه گوگل]بهترین امید این است که ما حمایت بین المللی را بسیج کنیم و اقدام کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The troops received orders to mobilize.
[ترجمه ترگمان]نیروهای نظامی دستوراتی برای بسیج کردن دریافت کردند
[ترجمه گوگل]سربازان سفارشاتی را برای بسیج دریافت کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They failed to mobilize their resources effectively.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها نتوانستند منابع خود را به طور موثر بسیج کنند
[ترجمه گوگل]آنها نتوانستند منابع خود را به طور موثر بسیج کنند
...

مترادف Mobilize

بسیج کردن (فعل)
mobilize
تجهیز کردن (فعل)
outfit , mobilize , plenish
متحرک کردن (فعل)
mobilize

معنی Mobilize در دیکشنری تخصصی

[حقوق] بسیج کردن، آماده کردن، راه انداختن

معنی کلمه Mobilize به انگلیسی

mobilize
• move, circulate; cause to move around; draft; assemble for action (especially armed reserves), get ready for war; (medicine) liberate material stored in the body; excite inactive material to physiologic activity (also mobilise)
• if you mobilize a group of people, you gather them together in one place so that they can begin a particular activity.
• if you mobilize support, opinion, or a political movement, you succeed in encouraging people to take action against or in support of a particular thing.
• if a country mobilizes or mobilizes its armed forces, it prepares for war; a formal use.
mobilize money
• raise funds, raise money
mobilize people
• recruit people
mobilize quickly
• recruit soldiers quickly; be recruited quickly

Mobilize را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فارسی را پاس بداریم.
بسیج (امکانات و پرسنل)
معصومه ع
به حرکت درآوردن
Arsalan
بسیج شدن ذرات خاک برای کسب مقاومت از دست رفته در هنگام برش
محدثه فرومدی
ساماندهی، سازماندهی، گردآوری، احضار، ترتیب(دهی)، صف‌آرایی، اجتماع، آرایش، تحریک، تحرک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mobilize
کلمه : mobilize
املای فارسی : مبیلیز
اشتباه تایپی : ئخذهمهظث
عکس mobilize : در گوگل

آیا معنی Mobilize مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )