برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1331 100 1

machine

/mɪˈʃiːn/ /məˈʃiːn/

معنی: دستگاه، ماشین، ماشین کردن، با ماشین رفتن
معانی دیگر: (قدیمی) وسیله ی نقلیه، تار و پود، ساختار، سازواره، بافت، دستگاه (اداری و غیره)، سازمان، سرد و بی عاطفه (مانند ماشین)، ماشین وار، ماشینی، ماشین ساخت، با ماشین ساختن یا انجام دادن یا تراشیدن، سازمان حزبی، اعضای کلیدی حزب، دستگاه رهبری، (تئاتر) دستگاههای تغییر صحنه و غیره (به ویژه در تئاتر یونان باستان)، هنر یا تمهید ادبی (مثلا وارد کردن عوامل ماورای طبیعه در داستان)

بررسی کلمه machine

اسم ( noun )
(1) تعریف: a man-made device, usu. driven by a motor or engine, with a system of interrelated parts that work together to perform a task.
مشابه: apparatus, appliance, contrivance, device, engine, invention, mechanism, motor

- a printing machine
[ترجمه ترگمان] ماشین چاپ
[ترجمه گوگل] ماشین چاپ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: an organized group that controls the workings of an organization or cause.
مترادف: apparatus, organization
مشابه: combine, coterie, machinery, operation, outfit, party, setup, structure, system

- the political machine
[ترجمه ترگمان] ماشین سیاسی
[ترجمه گوگل] ماشین سیاسی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: any complicated or intricate system.
مشابه: apparatus, contraption, contrivance, machinery, system

(4) تعریف: a human being who performs or behaves with the regularity or predictability of a mechanical device, or appears to be without emotion.
مترادف: automaton, robot
...

واژه machine در جمله های نمونه

1. machine guns sputtered away
مسلسل‌ها ترق تروق می‌کردند.

2. machine guns were sweeping us from two sides
مسلسل‌ها از دو طرف ما را درو می‌کردند.

3. machine operatives
متصدیان ماشین

4. a machine contrived from a few spare parts
ماشینی که با (امتزاج) چند بخش یدکی ابداع شده بود

5. a machine for stamping bicycle mudguards
ماشینی برای پرس کردن گلگیر دوچرخه

6. a machine gun kept spraying us
یک مسلسل مرتبا ما را به گلوله می‌بست.

7. a machine gun nest
آشیان مسلسل

8. a machine that dispenses paper napkins
ماشینی که دستمال کاغذی بیرون می‌دهد

9. a machine that flies through the air
ماشینی که در هوا پرواز می‌کند

10. a machine that is running
موتوری که دارد کار می‌کند

11. a machine that performs three operations at a time
ماشینی که سه عمل را در یک وهله انجام می‌دهد

12. a machine that shreds sugar cane
ماشینی که نیشکر را ریزریز می‌کند

13. a machine that will not work in co ...

مترادف machine

دستگاه (اسم)
apparatus , set , appurtenance , device , machine , system , machinery , plant , mechanism
ماشین (اسم)
apparatus , machine , engine , mill , automaton , motor , plant , gin , mechanism
ماشین کردن (فعل)
type , machine , print
با ماشین رفتن (فعل)
machine

معنی عبارات مرتبط با machine به فارسی

نشانی ماشین
مبتنی بر ماشین
(مکانیک) پیچ ماشین، پیچ آهن
برسی ماشین
رمز ماشین، دستورالعمل های ماشین
چرخه ماشین
خطای ماشین
عیب ماشین، نقص ماشین
به مسلسل بستن، به تیربار بستن، (جنگ افزار)، مسلسل، تیربار
مسلسل چی
دستورالعمل ماشین
وقفه ماشین
(کامپیوتر) زبان ماشین، زبان ماشین
فراگیری ماشین
ماشینی، ساخت ماشین
ماشین گرا
...

معنی machine در دیکشنری تخصصی

machine
[کامپیوتر] ماشین
[برق و الکترونیک] ماشین
[نساجی] ماشین - دستگاه - ماشینی - فرش ماشینی
[کامپیوتر] آدرس ماشین ،نشانی ماشین
[نساجی] تعداد ماشین تحت سرپرستی یک کارگر
[صنعت] زمان غیرمفید ماشین، زمان غیرفعال ماشین - مدت زمانی که ماشین بطور موقت برای تعمیرات، تنظیم یا سرویس، خارج از عملیات تولیدی قرار می گیرد.
[معدن] بدنه ماشین (حفر چاه و تونل)
[برق و الکترونیک] بازبینی ماشین بازبینی خودکار در کامپیوتر یا بازبینی برنامه ریزی شده عملکردهای ماشین .
[کامپیوتر] وقفه مقابله ماشین، وقفه بررسی ماشین
[نساجی] چیدن با ماشین
[کامپیوتر] دستورالعمل های ماشین ، رمز ماشین
[نساجی] اصطلاح انگلیسی برای نخ پنبه ای مصرفی در خیاطی
[کامپیوتر] چرخه ماشین
[شیمی] دستگاه سردکننده جذبی
...

معنی کلمه machine به انگلیسی

machine
• man-made device made up of interconnected parts that work together to perform a given task or function; group of people that controls an organization or cause; person that acts in a stiff mechanical manner
• produce via mechanical means, create using a machine
• a machine is a piece of equipment which uses electricity or an engine in order to do a particular kind of work.
• to machine something means to make it or work on it using a machine.
• you also use machine to refer to a well-controlled system or organization.
machine code
• machine code is a language that can be read by a computer, and which expresses a set of instructions that the computer can perform; a technical expression in computing.
machine dependent
• program which can only run on one type of computer
machine gun
• gun that fires automatically
• a machine gun is a gun which fires a lot of bullets very quickly one after the other.
machine gun kelly
• george kelly barnes (1895-1954), legendary american outlaw from the 1920s (dealt in bootlegged liquor, bank robberies, kidnapping, and more)
machine independent
• program which can run on several types of computers
machine language
• programming language written in binary code that is executable by a computer without translation
machine tool
• a machine tool is a machine driven by power that cuts, shapes, or finishes metal or other materials; a technical expression.
machine type
• kind of machine, model of a particular appliance
machine word
• basic unit of data siz ...

machine را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شیرزاد سوره
تراش دادن
فریحا
ماشین

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی machine
کلمه : machine
املای فارسی : مکهین
اشتباه تایپی : ئشزاهدث
عکس machine : در گوگل

آیا معنی machine مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )