برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1279 100 1

make a hit

واژه make a hit در جمله های نمونه

1. He stayed me to make a hit.
[ترجمه ترگمان] اون از من موند تا یه ضربه بزنم
[ترجمه گوگل]او مرا ترک کرد تا ضربه بزند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He made a hit at the man's face, but missed.
[ترجمه ترگمان]او ضربه‌ای به صورت مرد زد، اما تیرش خطا رفت
[ترجمه گوگل]او در چهره مرد ضربه زد اما از دست داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He struggled his way to make a hit in his novel.
[ترجمه ترگمان]او راه خود را برای رسیدن به رمان خود در پیش گرفت
[ترجمه گوگل]او راه خود را برای ضربه زدن در رمان خود تلاش کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Alice was so happy that her boyfriend made a hit with her parents.
[ترجمه ترگمان]آلیس خیلی خوشحال بود که دوست پسرش با والدینش تصادف کرده
[ترجمه گوگل]آلیس خیلی خوشحال بود که دوست پسرش با پدر و مادرش ضربه زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه make a hit به انگلیسی

make a hit
• succeed, be a great success

make a hit را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
achieve a success, esp. a popular one
if you make a hit with sb, they like you or are impressed by you when they meet you

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی make a hit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )