برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1287 100 1

mallow

/ˈmæloʊ/ /ˈmæləʊ/

معنی: گل خطمی، پنیرک پنبه ایرانی
معانی دیگر: (گیاه شناسی)، پنیرک (جنس malva)

بررسی کلمه mallow

اسم ( noun )
• : تعریف: any of several related plants whose anthers grow in a tube, and that have hairy stems, lobed or dissected leaves, and bear purple, pink, or white flowers.

واژه mallow در جمله های نمونه

1. Leaves murmured, and foxglove and mallow nodded by the path; and a butterfly glinted past like a flake of amber.
[ترجمه ترگمان]برگ‌ها زیر لب زمزمه می‌کردند و گل انگشتانه و گل از کوره راه بر سرشان حرکت می‌کردند؛ و یک پروانه مانند یک دانه کهربایی رنگ از کنار او گذشت
[ترجمه گوگل]برگها زمزمه میکردند، و فوکسلوو و گلوله به مسیر راه میرفتند؛ و یک پروانه به عنوان یک لکه ای از کهربا استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. And lying in a bath of Almond and Mallow will soothe your skin, leaving it feeling soft and supple.
[ترجمه ترگمان]و لم دادن در حمام مغز فندقی و mallow پوستت را آرام می‌کند و نرم و نرم می‌شود
[ترجمه گوگل]و دروغ گفتن در حمام بادام و مالو پوست شما را تسکین می دهد، و آن را نرم و نرم می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. But the advance of the tree mallow has added new fears for its future.
[ترجمه ترگمان]اما پیشرفت درخت mallow ترس‌های جدیدی را برای آینده خود افزوده‌است
[ترجمه گوگل]اما پيشرفت درخت هلو باعث ترس جديدي براي آينده آن شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A member of the mallow family, the Ochroma tr ...

مترادف mallow

گل خطمی (اسم)
mallow
پنیرک پنبه ایرانی (اسم)
mallow

معنی عبارات مرتبط با mallow به فارسی

رجوع شود به: rose mallow، گل خطمی
(گیاه شناسی) برگ نمدی، گاو پنبه، ابوتیلون، شال کنف، پنیرک امریکایی (abutilon theophrasti از خانواده ی mallow که برگ های قلبی شکل و گل های زرد دارد)
(گیاه شناسی) ختمی مردابی، خطمی (althaea officinalis)، انجل، یکجور شیرینی که از ریشه خطمی میسازند
(گیاه شناسی) کنف، ختمی سرخ (انواع گل های ختمی جنس hibiscus به ویژه hibiscus palustris)، گل خطمی، گل پنیرک
پنیرک
خطمی درختی

معنی کلمه mallow به انگلیسی

mallow
• any of a number of plants belonging to the genus malva having hairy stems and pink or white flowers
common mallow
• plant having pink or white flowers belonging to the genus malvaceae

mallow را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

صادق جباری
(گیاه شناسی) تیره پنیرکیان (نام لاتین: Malvaceae)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mallow
کلمه : mallow
املای فارسی : ملو
اشتباه تایپی : ئشممخص
عکس mallow : در گوگل

آیا معنی mallow مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )