برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1156 100 1

manic

/ˈmænɪk/ /ˈmænɪk/

معنی: دیوانه
معانی دیگر: (روان پزشکی) وابسته به یا دچار یا همانند روان شیدایی یا جنون تحریکاتی، شیدا

بررسی کلمه manic

صفت ( adjective )
• : تعریف: of, related to, or affected by mania, esp. the excitable state in manic-depressive disorders.
متضاد: calm, depressive
مشابه: nervous

واژه manic در جمله های نمونه

1. Tonight he is manic, wired and uptight.
[ترجمه فاطمه] امشب او دیوانه شده، عجیب و عصبی است
|

[ترجمه ترگمان]امشب او دیوانه شده و عصبی و عصبی است
[ترجمه گوگل]امشب مانی، سیمی و صاف است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She seemed slightly manic.
[ترجمه ترگمان]کمی دیوانه به نظر می‌رسید
[ترجمه گوگل]او کمی مینیک به نظر می رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He's a bit manic - I wish he'd calm down.
[ترجمه ترگمان]او کمی دیوانه است - ای کاش آرام بود
[ترجمه گوگل]او کمی مانیکور است - آرزو می کنم او آرام شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Things are manic in the office at the moment.
[ترجمه ترگمان]در حال حاضر همه چیز دیوانه‌وار در دفتر کار می‌کند
[ترجمه گوگل ...

مترادف manic

دیوانه (صفت)
mad , nuts , moony , insane , demented , lunatic , crazy , gaga , natural , batty , nut , frenetic , phrenetic , fanatic , fanatical , cuckoo , fey , hare-brained , loony , luny , mad-brained , manic , mooney , moonstruck , nutty

معنی عبارات مرتبط با manic به فارسی

(روان پزشکی)، شیدا - افسرده، روان شیدا - روان افسرده، دچار جنون ادواری، دیوانگی وبهت زدگی وشیدایی، نوعی جنون

معنی کلمه manic به انگلیسی

manic
• of or pertaining to mania, affected with mania
• you use manic to describe behaviour which is very energetic, because the person concerned is excited or anxious.
manic depressive
• a manic-depressive is a person who is sometimes excited and confident and at other times very depressed, and who cannot control these feelings.
manic depressive psychosis
• psychological illness characterized by extreme and sudden alternations between depression to euphoria (psychology)

manic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن
خبط دماغی،به فردی گویند که ضعف قوای دماغی دارد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی manic
کلمه : manic
املای فارسی : مانیک
اشتباه تایپی : ئشدهز
عکس manic : در گوگل

آیا معنی manic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )