انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1069 100 1

marginalization

تلفظ marginalization
تلفظ marginalization به آمریکایی/ˌmɑːrdʒənələˈzeɪʃən/ تلفظ marginalization به انگلیسی/ˌmɑːdʒənələˈzeɪʃən/

(noun) کنار گذاشتن، نادیده گرفتن، منزوی کردن

واژه marginalization در جمله های نمونه

1. The marginalization of certain groups within the community may lead to social unrest.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به حاشیه رانده شدن گروه‌های خاص در جامعه ممکن است منجر به ناآرامی اجتماعی شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]حاشیه سازي گروه های خاصی در جامعه می تواند به ناآرامی های اجتماعی منجر شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Such marginalization of older people was accompanied by increasing material prosperity and political activism.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]چنین حاشیه رانده شدن افراد مسن با افزایش رونق مادی و فعالیت سیاسی همراه بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]چنین حاشیه سازی از افراد مسن با افزایش رفاه مادی و فعالیت سیاسی همراه بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Jacques Derrida, Paul Ricoeur, And The Marginalization Of Christianity: Can The God Of Presence Be Saved?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ژاک دریدا، پل Ricoeur و The از مسیحیت: آیا خدا می‌تواند نجات یابد؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Jacques Derrida، Paul Ricoeur، و Marginalization از مسیحیت: می تواند خداوند حضور داشته باشد؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. It blights lives in terms of poverty and marginalization.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این کشور از نظر فقر و حاشیه رانده شدن زندگی می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]از نظر فقر و حاشیه سازی زندگی می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. He spoke of his fears of the marginalization of Africa.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او از ترس از حاشیه رانده شدن افریقا سخن گفت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او از ترس او از حاشیه برداری از آفریقا صحبت کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. The marginalization of individual local city is an unavoidable phenomenon in urban development process.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نادیده انگاشته شدن شهر محلی یک پدیده غیرقابل‌اجتناب در روند توسعه شهری است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]حاشیه نویسی یک شهر محلی منحصر به فرد پدیده ی اجتناب ناپذیر در روند توسعه شهری است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. The biggest challenge is the simultaneous existence of marginalization and dependency.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بزرگ‌ترین چالش، وجود به حاشیه رانده شدن و وابستگی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بزرگترین چالش این است که به طور همزمان حاشیه سازی و وابستگی وجود داشته باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. First, the marginalization of literature brought aesthetic experience secular, privatization trend.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اول اینکه به حاشیه رانده شدن ادبیات، تجربه زیبایی‌شناختی و سکولار را به ارمغان آورد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اولا، حاشیه نشینی ادبیات، تجربه ی زیبایی شناختی را موجب شد که روند سکولار، خصوصی سازی را تجربه کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. In particular the threat of Africa's marginalization must be removed.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به ویژه تهدید به حاشیه رانده شدن افریقا باید حذف شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به ویژه باید تهدید از حاشیه سازی آفریقا حذف شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. And at times it criticizes class-based politics, for its omission and marginalization of gender issues.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]و گاهی از سیاست‌های طبقاتی، به دلیل حذف و به حاشیه راندن مسائل جنسیتی انتقاد می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]و بارها و بارها از سیاست های طبقاتی انتقاد می کند، به خاطر عدم توجه و محرومیت از مسائل جنسیتی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. In the cause of rural-surplus labor transferring, rural labors, the special class, walked in the Institutional pitfall:relative pauperization and social marginalization.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در اثر انتقال نیروی کار مازاد روستایی، زحمات روستایی، طبقه خاص، در دام نهادی مورد استفاده قرار گرفت: pauperization نسبی و حاشیه رانده شدن اجتماعی
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در زمینه انتقال نیروی کار مازاد روستایی، کارگران روستایی، کلاس ویژه، در نابودی سازمانی گام برداشتند: فریب دادن نسبی و حاشیه سازی اجتماعی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. However, Human Rights Watch said that in practice, the new law is compounding the health risks, social marginalization, and stigmatization of suspected drug users.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با این حال، سازمان نظارت حقوق بشر گفت که در عمل، قانون جدید، خطرات سلامتی، به حاشیه رانده شدن اجتماعی و بدنام کردن مصرف کنندگان مواد مخدر را تشدید می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با این حال، دیده بان حقوق بشر گفت که در عمل، قانون جدید، خطرات سلامتی، حاشیه نشینی اجتماعی و محرومیت از مصرف کنندگان مشکوک به مواد مخدر را تشکیل می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. However, since modern society, the rules of reason and exaggerated, leading to loss of virtue ethics and marginalization has led to a modern crisis of sexual morality and ethical dilemma.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با این حال، از آنجا که جامعه مدرن، قواعد عقل و اغراق، منجر به از دست دادن اخلاق فضیلت می‌شود و به حاشیه رانده شدن به بحران نوین اخلاق جنسی و معمای اخلاقی منجر شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با این حال، از آنجا که جامعه مدرن، قوانین ذهنی و اغراق آمیز، منجر به از دست دادن اخلاق فضیلت و حاشیه سازی شده است، منجر به بحران مدرن اخلاق جنسی و معضل اخلاقی شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Generally speaking, the models of acculturation may be divided into assimilation, integration, separation and marginalization.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به طور کلی، مدل‌های فرهنگ‌پذیری را می توان به همانندسازی، یکپارچه‌سازی، جداسازی و به حاشیه رانده شدن تقسیم کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به طور کلی، مدل های انطباق ممکن است به تقسیم، ادغام، جدایی و حاشیه سازی تقسیم شوند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Tibetans have real grievances, after decades of cultural discrimination and economic marginalization.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تبتی‌ها، پس از دهه‌ها تبعیض فرهنگی و به حاشیه رانده شدن اقتصادی، نارضایتی خود را به همراه دارند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تبت ها پس از دهه های تبعیض فرهنگی و حاشیه سازی اقتصادی، نارضایتی واقعی دارند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی marginalization در دیکشنری تخصصی

marginalization
[آمار] حاشیه ای سازی

معنی کلمه marginalization به انگلیسی

marginalization
• social process of being made marginal, social process of becoming marginal (particularly as a group within a larger society)

marginalization را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی marginalization
کلمه : marginalization
املای فارسی : مرگینلیزتین
اشتباه تایپی : ئشقلهدشمهظشفهخد
عکس marginalization : در گوگل


آیا معنی marginalization مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )