انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 892 100 1

بررسی کلمه marriage

اسم ( noun )
(1) تعریف: the state of being joined in wedlock.
مترادف: matrimony, wedlock
مشابه: match, union

(2) تعریف: the ceremony in which two people are legally joined as husband and wife.
مترادف: matrimony, nuptials, union, wedding
مشابه: espousal

(3) تعریف: any close union of two people, objects, or ideas.
مترادف: liaison, match, union, wedding
مشابه: alliance, association, conjunction, synthesis

واژه marriage در جمله های نمونه

1. marriage ceremonies
ترجمه مراسم ازدواج

2. marriage certificate
ترجمه قباله‌ی ازدواج

3. marriage is a permanent bond
ترجمه ازدواج رابطه‌ای است دائمی.

4. marriage is an important decision
ترجمه ازدواج تصمیم مهمی است.

5. marriage rites
ترجمه مراسم ازدواج

6. marriage vows
ترجمه پیمان (یا قول و قرارهای) ازدواج

7. marriage without benefit of clergy
ترجمه ازدواج بدون مراسم مذهبی

8. marriage knot
ترجمه پیوند زناشویی

9. marriage settlement
ترجمه توافق مالی قبل از ازدواج،مهریه

10. a marriage can end by death, divorce or annulment
ترجمه ازدواج می‌تواند به خاطر مرگ یا طلاق یا ابطال خاتمه یابد.

11. a marriage counsel(l)or
ترجمه اندرزگر ازدواج (یا امور زناشویی)

12. a marriage license
ترجمه قباله‌ی ازدواج

13. plural marriage
ترجمه ازدواج بسگانه،تعدد زوجات

14. the marriage ceremony was abbreviated by rain
ترجمه باران موجب شد که مراسم ازدواج کوتاه بشود.

15. the marriage of a lord's daughter with a commoner was considered as a disparagement
ترجمه ازدواج دختر یک لرد با یک فرد عادی باعث حقارت بود.

16. the marriage of his daughter busted javad completely
ترجمه ازدواج دخترش جواد را حسابی مفلس کرد.

17. the marriage service
ترجمه مراسم مذهبی ازدواج

18. their marriage collapsed
ترجمه ازدواج آنها در هم پاشید.

19. their marriage had a happy ending
ترجمه ازدواج آنها عاقبت خوبی داشت.

20. their marriage is bound to come to no good
ترجمه ازدواج آنها عاقبت خوبی نخواهد داشت.

21. their marriage is falling apart
ترجمه ازدواج آنها در حال به هم خوردن است.

22. their marriage seems rocky
ترجمه ازدواج آنها ظاهرا پایه‌ی قرصی ندارد.

23. their marriage was characterized by dissonance and constant quarreling
ترجمه ویژگی ازدواج آنها ناسازگاری و جنگ و دعوای دایم بود.

24. a hasty marriage
ترجمه ازدواج عجولانه

25. a runaway marriage
ترجمه ازدواج دختر و پسر فراری

26. her first marriage was not happy
ترجمه ازدواج اول او موفق نبود.

27. proposal of marriage
ترجمه خواستگاری برای ازدواج

28. that hasty marriage shipwrecked his life
ترجمه آن ازدواج شتاب آمیز زندگی او را تباه کرد.

29. the happy marriage of the two lovers
ترجمه ازدواج خجسته‌ی آن دو عاشق و معشوق

30. their hasty marriage was a mistake
ترجمه ازدواج عجولانه‌ی آنها خطا بود.

31. their precipitate marriage
ترجمه ازدواج عجولانه‌ی آنها

32. alcoholism broke his marriage
ترجمه اعتیاد به الکل ازدواجش را تباه کرد.

33. mistrust destroyed their marriage
ترجمه سو ظن موجب تباهی ازدواج آنها شد.

34. suspicion poisoned their marriage
ترجمه سوظن زناشویی آنها رامسموم کرد.

35. the book of marriage
ترجمه کتاب (موضوع) ازدواج

36. the institution of marriage
ترجمه رسم زناشویی

37. to declare a marriage void
ترجمه ازدواجی را باطل اعلام کردن

38. to dissolve a marriage
ترجمه ازدواجی را به هم زدن (فسخ کردن)

39. to solemnize a marriage
ترجمه مراسم ازدواج را بجا آوردن

40. when is the marriage going to take place?
ترجمه ازدواج کی انجام خواهد شد؟

41. a whirlwind courtship and marriage
ترجمه خواستگاری و ازدواج بی تامل و تفکر

42. children issuing from this marriage
ترجمه فرزندان حاصل از این ازدواج

43. he was cynical about marriage
ترجمه او نسبت به ازدواج بدبین بود.

44. his discontent with his marriage and his job led to his suicide
ترجمه نارضایتی او از زناشویی و شغلش موجب خودکشی او گردید.

45. i learned of their marriage recently
ترجمه تازگی از ازدواج آنها خبر یافتم.

46. she requested that her marriage be annulled on account of being a minor
ترجمه او درخواست کرد که به خاطر صغیر بودن،ازدواجش باطل شود.

47. the couple finalized their marriage plans
ترجمه آن زوج نقشه‌ی ازدواج خود را تکمیل کردند.

48. the dissolution of a marriage
ترجمه طلاق،فسخ ازدواج

49. the fiction that their marriage was o. k. . . .
ترجمه این پندارش که ازدواج آنها خوب بود . . .

50. the rejection of his marriage offer was a bitter pill to swallow
ترجمه رد شدن درخواست ازدواج او برایش ناگوار بود.

51. the shipwreck of their marriage
ترجمه شکست ازدواج آنان

52. their love led to marriage
ترجمه عشق آنها به ازدواج انجامید.

53. their romance led to marriage
ترجمه رابطه‌ی عاشقانه‌ی آنان منجر به ازدواج شد.

54. they were joined in marriage
ترجمه آنها وصلت کردند.

55. offer one's hand in marriage
ترجمه پیشنهاد ازدواج دادن،خواستگاری کردن

56. bound together by vows of marriage
ترجمه وابسته به هم از طریق سوگند ازدواج

57. her father agreed to their marriage
ترجمه پد دختر به ازدواج آنها رضایت داد.

58. her father wanted an immediate marriage
ترجمه پدرش خواهان عروسی فوری بود.

59. his hand-to-mouth income would preclude marriage
ترجمه درآمد بخور و نمیر به او اجازه‌ی زن گرفتن نمی‌داد.

60. i tried to save my marriage but failed
ترجمه کوشیدم که ازدواجم را حفظ کنم ولی موفق نشدم.

61. let me not to the marriage of true minds admit impediments . . .
ترجمه (شکسپیر) نباید بر سر راه پیوند دو متفکر راستین موانعی ایجاد کنم . . .

62. religious rites that seal a marriage for eternity
ترجمه مراسم مذهبی که ازدواج را تا ابد معتبر می‌کند

63. she feels insecure about her marriage
ترجمه او درباره‌ی ازدواجش نگران است.

64. she is still undecided about marriage
ترجمه هنوز در مورد ازدواج مردد است.

65. the seventh year of their marriage
ترجمه هفتمین سال ازدواج آنها

66. the unhappy end of his marriage
ترجمه پایان تاسف انگیز ازدواج او

67. they have bound themselves by marriage
ترجمه آن دو گره ازدواج را بسته‌اند.

68. to assimilate racial minorities through marriage
ترجمه جذب کردن اقلیت‌های نژادی از راه ازدواج

69. without the parent's concurrence, this marriage will be impossible
ترجمه بدون موافقت والدین این ازدواج غیرممکن خواهد بود.

70. a girl who is ripe for marriage
ترجمه دختری که آماده برای ازدواج است

مترادف marriage

اتحاد (اسم)
consolidation , sodality , accretion , alliance , union , solidarity , association , unison , incorporation , marriage , confederation , band , injunction , league , confederacy
پیمان ازدواج (اسم)
affiance , marriage
جشن عروسی (اسم)
marriage , bridal
عروسی (اسم)
marriage , wedding , nuptial , espousal , nuptials , spousal , hymen , matrimony , wedlock
ازدواج (اسم)
match , marriage , spousal , hymen , matrimony
نکاح (اسم)
marriage , matrimony
زناشویی (اسم)
marriage , matrimony , wedlock
یگانگی (اسم)
sodality , marriage , unity , unification , oneness , uniqueness

معنی عبارات مرتبط با marriage به فارسی

دلال ازدواج
عقدنامه، قباله
پیوند زناشویی
گواهی نامه عروسی
زناشویی مصلحتی، ازدواج مصلحتی
رجوع شود به: dowry، جهیز، جهاز، مهریه، کابین
تدارکات عروسی
توافق مالی قبل از ازدواج، مهریه
ازدواج محضری (که بدون حضور کشیش و مراسم کلیسایی اجرا می شود)
(حقوق) ازدواج عرفی (ازدواج فاقد تشریفات قانونی و رسمی و فقط با توافق طرفین)
عروسی زیرجلی
دعوی دروه نسبت به زناشویی
عروسی با پست تر از خود، عروسی با غیر هم کفو
ازدواج آمیخته (زناشویی میان افراد دو نژاد یا ملیت یا مذهب مختلف)، پیوند مرمانی که از دو نژاد یا دو کیش باشند
عروسی یکی از بزرگان بازنی که ازطبقات پست که با شوهرخودهم پایه نمیشود

معنی کلمه marriage به انگلیسی

marriage
• institution of being wed, wedlock; wedding ceremony, ceremony in which a man and woman are legally joined together; pairing, coupling; joining together of two parties
• a marriage is the relationship between a husband and wife, or the state of being married.
• a marriage is also the act of marrying someone.
marriage broker
• matchmaker, one who sets up men and women for romance
marriage certificate
• document that certifies that a couple has been joined in marriage
marriage contract
• contract that binds two people together in marriage
marriage counsellor
• one who gives professional advice to married couples who are having marital difficulties
marriage finger
• ring finger, finger on which a wedding ring is worn
marriage knot
• marital bond, ties of marriage
marriage license
• document that certifies that a couple has been joined in marriage
marriage made in heaven
• perfect couple; perfect combination of two things
marriage of convenience
• marriage entered into for practical reasons (and not for love)
• if one person marries another only in order to have the right to live in the other person's country, you can refer to this as a marriage of convenience.
• when two organizations or political parties which usually oppose each other join together in order to achieve an advantage, such as a parliamentary majority, you can also refer to this as a marriage of convenience.
marriage penalty
• penalty pertaining directly to one's marital status; (u.s. politics) additional tax that is paid by married couples (as opposed to two single people filing separate tax returns)
marriage portion
• dowry, bride-price
marriage records
• marriage registry that is maintained by a government office
arranged marriage
• marriage where the couple to be married is chosen by others based on considerations besides the pre-existing mutual attraction of the couple
• in an arranged marriage, the parents choose the person who their son or daughter will marry.
catholic marriage
• marriage performed by an ordained catholic priest
civil marriage
• marriage which takes place without a religious official, non-religious marriage
• a civil marriage is a marriage ceremony which is performed by a government official and not by a representative of a religion such as a priest.
common law marriage
• marriage that is not formed through a religious or civil ceremony but is acknowledged and based on the agreement of the couple to consider themselves married and based also on their living together as husband and wife
commuter marriage
• marriage between a couple who live apart due to locations of their jobs and who travel regularly to see each other and be together
consanguineous marriage
• marriage between family members, marriage between relatives
contract marriage
• get married
contractual marriage
• marriage that is legal but not necessarily valid according to jewish law
corporate marriage
• business merger, joining of two or more companies
dissolve marriage
• end a marriage
fictitious marriage
• fake marriage, pretend marriage
first years of marriage
• years immediately following a couple's wedding
giving his daughter's hand in marriage
• allowing his daughter to get married, giving his daughter away in marriage
gretna green marriage
• marriage done in secret, elopement
hedge marriage
• secret marriage, clandestine marriage performed by a hedge priest
institution of marriage
• marriage as a social and religious convention
mixed marriage
• marriage in which the husband and wife are of different religions or races

marriage را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی marriage

منا جهانبخشی ١٤:٥٦ - ١٣٩٧/٠٣/٠٥
زندگی مشترک
|

Mahsa ١٣:٥٦ - ١٣٩٧/٠٦/٠٤
Get divorced to legally end a marriage.
پایان دادن قانونی یه زندگی مشترک(طلاق گرفتن)
|

ebitaheri@gmail.com ١١:٣٧ - ١٣٩٧/٠٧/٢٢
پیوند
|

خورشيدوند ١٦:٤٨ - ١٣٩٨/٠١/٢٠
God willing, their marriage will soon begin
به خواست خداوند انشاالله ازدواج آنها شروع ميشود
|

پیشنهاد شما درباره معنی marriageنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی marriage
کلمه : marriage
املای فارسی : مریج
اشتباه تایپی : ئشققهشلث
عکس marriage : در گوگل


آیا معنی marriage مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )