برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1221 100 1

materialistic

/məˌtɪriəˈlɪstɪk/ /məˌtɪərɪəˈlɪstɪk/

معنی: وابسته به مادیات، مربوط به ماده گرایی

بررسی کلمه materialistic

صفت ( adjective )
• : تعریف: being more greatly concerned with material things, particularly those that provide comfort or pleasure, than with spiritual matters or values.

- He had become materialistic and would no longer settle for a low-paying job helping the poor.
[ترجمه ترگمان] او مادی گرا شده بود و دیگر نمی‌توانست برای کمک به فقرا به کار پرداخت
[ترجمه گوگل] او ماتریالیست بوده است و دیگر برای پرداختن به فقیرانه کار کم هزینه نمی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه materialistic در جمله های نمونه

1. During the 1980s Britain became a very materialistic society.
[ترجمه ترگمان]در دهه ۱۹۸۰ بریتانیا تبدیل به یک جامعه بسیار مادی شد
[ترجمه گوگل]در دهه 1980، بریتانیا یک جامعه بسیار مادی گرا بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This reversed the materialistic concept that conditions determine psychology.
[ترجمه ترگمان]این امر مفهوم مادی گرایانه ای را معکوس می‌کند که شرایط روان‌شناسی را تعیین می‌کند
[ترجمه گوگل]این مفهوم مادی گرایی را که شرایط را تعیین کننده روانشناسی است، تغییر داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Less materialistic than other groups, and showing high tolerance levels.
[ترجمه ترگمان]کم‌تر از دیگران مادی گرا بودند و سطوح تحمل بالایی را نشان می‌دادند
[ترجمه گوگل]کمتر مادیگیز نسبت به گروههای دیگر و نشان دادن سطوح تحمل بالا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Marx's philosophy of history, however, is materialistic as well as dialectic.
[ترجمه ترگمان]اما فلسفه تاریخ مارکس هر چند مادی و منطقی است
[ترجمه ...

مترادف materialistic

وابسته به مادیات (صفت)
materialistic
مربوط به ماده گرایی (صفت)
materialistic

معنی کلمه materialistic به انگلیسی

materialistic
• preoccupied with material matters, associated with the belief that physical comfort is the highest value
• a materialistic person or society believes that money and possessions are the most important things in life.

materialistic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hadi
مادی گرا ،صفت برای کسی که وسایلش یا دارایی اش را دوست دارد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی materialistic
کلمه : materialistic
املای فارسی : متریلیستیک
اشتباه تایپی : ئشفثقهشمهسفهز
عکس materialistic : در گوگل

آیا معنی materialistic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )