برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1288 100 1

matriarchal

/ˌmetriˈɑːrkl̩/ /ˌmeɪtrɪˈɑːkl̩/

وابسته برئیسه خاندان

واژه matriarchal در جمله های نمونه

1. The animals live in matriarchal groups.
[ترجمه ترگمان]حیوانات در گروه‌های matriarchal زندگی می‌کنند
[ترجمه گوگل]حیوانات در گروههای مادری زندگی می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A photograph taken in 1908 shows Belle, strongly matriarchal among her children.
[ترجمه ترگمان]عکسی که در سال ۱۹۰۸ گرفته شد، بل را به شدت در میان فرزندان خود نشان می‌دهد
[ترجمه گوگل]یک عکس گرفته شده در سال 1908 نشان می دهد دختر خوشگل، بسیار متمایز در میان فرزندانش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Clearly, then, Laura Holmes's family is tribal, matriarchal, insular.
[ترجمه ترگمان]واضح است که خانواده لو را s، tribal، منزوی و منزوی است
[ترجمه گوگل]بدیهی است، پس از آن، خانواده لورا هولمز قبیله ای، نژاد پرستانه و ساحلی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He was raised in a matriarchal family and was always closer to his mother than his father.
[ترجمه ترگمان]او در خانواده matriarchal بزرگ شده‌بود و همیشه به مادرش نزدیک‌تر از پدرش بود
[ترجمه ...

معنی کلمه matriarchal به انگلیسی

matriarchal
• of a system in which the mother is the dominant figure or leader
• a matriarchal society or system is one in which the ruler is female and the power is passed from mother to daughter.
• a matriarchal system of inheritance is one in which family property is traditionally inherited from women and not from men.

matriarchal را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد معصومی
زن سالاری
رئیس علی دلواری
حکمرانی شده (کنترل شده) بوسیله زن
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
ruled or controlled by women
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین MACMILLAN :
used for describing a society that is ruled by women
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Cambridge :
ruled or controlled by women or females

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی matriarchal
کلمه : matriarchal
املای فارسی : متریرچل
اشتباه تایپی : ئشفقهشقزاشم
عکس matriarchal : در گوگل

آیا معنی matriarchal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )