برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1284 100 1

merry

/ˈmeri/ /ˈmeri/

معنی: فراخ، خوشحال، بشاش، خوشدل، خوش، شاد دل، سرحال، خرم، مسرور، شاد، خوشنود، سرمست، سبک روح، با نشاط، شادمان، خوش وقت، خشنود، خندان، سرخوش، شاد کام، پرنشاط، پر میوه
معانی دیگر: دلشاد، طربناک، شنگول، طرب انگیز، شادی بخش، شادگر، (قدیمی) سرگرم کننده، خوشایند

واژه merry در جمله های نمونه

1. merry old england
انگلیس کهن و طرب انگیز

2. merry christmas!
کریسمس شما مبارک‌!

3. a merry old widow
بیوه زن زنده دل

4. a merry song
ترانه‌ی شاد

5. the merry whistling of the schoolboys
سوت زدن شاد بچه مدرسه‌ای‌ها

6. make merry
شادی کردن،خوش بودن،عیش و طرب کردن

7. in the merry month of may
در ماه شادی آور مه

8. to make merry
خوشی کردن

9. lead someone a merry chase (or dance)
با فریب کسی را به کار بیهوده‌ای گماردن،دنبال نخود سیاه فرستادن

10. the music made them merry
موسیقی آنها را شنگول کرد.

11. eat, drink, and be merry
بخورید و بیاشامید و شاد باشید

12. A wish for a truly merry Christmas and may the joy of Christmas linger in your heart all the year!
[ترجمه ترگمان]* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
[ترجمه گوگل]آرزو برای یک کریسمس واقعا شاد و شاید شادی کریسمس در قلب شما تمام ...

مترادف merry

فراخ (صفت)
wide , quiet , ample , merry , spacious , capacious , gay
خوشحال (صفت)
shining , pleasant , happy , high , vivacious , merry , amused , delighted , glad , cheerful , lucky , fortunate , gleeful , jolly , cheery , sprightly , sunny , joyful , riant , festal , mirthful , felicific , gladsome , lilting , gleesome
بشاش (صفت)
pleasing , merry , cheerful , heartsome , beaming , blithesome , rattling , canty , riant , eupeptic , roseate , jocund
خوشدل (صفت)
boon , vivacious , merry , gay , benevolent , gleeful , charitable , gaysome , gleesome , lightsome
خوش (صفت)
good , pleasant , well , happy , pleasing , sweet , merry , delighted , cheerful , blissful , blithe , buxom , festal , jocund
شاد دل (صفت)
merry , blithe
سرحال (صفت)
game , peppy , slashing , vivid , merry , gay , trig , blithesome , pert , healthy , cheery , wholesome , sprightly , well-disposed , sprightful , wide-awake
خرم (صفت)
blooming , fresh , vivid , merry , gay , green
مسرور (صفت)
happy , vivacious , merry , glad , cheerful
شاد (صفت)
happy , debonair , merry , glad , gleeful , cheery , light-hearted , joyful , festive , chirk , exultant , frolicsome , gamesome
خوشنود (صفت)
satisfied , content , merry , gay , glad
سرمست (صفت)
merry , gay , drunk , slaphappy , cock-a-hoop
سبک روح (صفت)
merry , gay , jovial , volant , elastic
با نشاط (صفت)
fresh , vivacious , merry , jolly , sprightly , light-hearted , frisky , racy , unwearied
شادمان (صفت)
merry , gladsome , frolicsome , upbeat
خوش وقت (صفت)
happy , vivacious , merry , gay , glad , gaysome , pleased
خشنود (صفت)
satisfied , merry , gay , glad
خندان (صفت)
happy , smiling , merry , riant , laughing
سرخوش (صفت)
merry , gay , tipsy , slightly intoxicated
شاد کام (صفت)
merry , upbeat
پرنشاط (صفت)
merry , gay , sprightful
پر میوه (صفت)
merry

معنی عبارات مرتبط با merry به فارسی

دلقک، مقلد
خوش، سرزنده
کریسمس شما مبارک !
سپیده دم، فجر، سرخی شفق، نام الهه بامداد
(کار یا تفریح و غیره) دوران پر فعالیت، (در پارک های کودکان و غیره) چرخ و فلک، چر  فلک، چر  گردان
خوشی، شادمانی، عیش
جناه مره
بخورید و بیاشامید و شاد باشید

معنی کلمه merry به انگلیسی

merry
• happy, glad, joyful, cheerful, festive
• merry means happy and cheerful; an old-fashioned use.
• people say merry christmas to each other at christmas time.
• see also merrily.
merry andrew
• person who clowns around in public; person who amuses others by behaving in a ridiculous manner
merry christmas
• have a happy christmas, i wish you an enjoyable christmas holiday
merry go round
• carousel, children's ride that goes round and round
• a merry-go-round is a large circular platform with wooden or plastic animals and vehicles on it which children ride on as it turns round.
• if you describe an activity or a situation as a merry-go-round, you mean that it is one in which events occur rapidly one after the other.
merry making
• merry-making is the activities of people who are enjoying themselves together by singing, dancing, drinking alcohol, etc.
merry xmas
• merry christmas, i wish you a happy christmas holiday

merry را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Azad
شاددل
Shaghayegh
دل شاد
خورشيدوند
شادكام tictac صداي تپش دل
love is non stop Like sea
it's True like Shine sea
its Shine like star
its Warm like Sun
its Soft like flower
And
it's beautiful like you
عشق بدون توقف مثل دریا است
درست مثل درخشان دریا
درخشش آن مانند ستاره است
گرم آن مانند خورشید است
آن نرم مانند گل
و
زیبا مثل تو هست

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی merry
کلمه : merry
املای فارسی : مری
اشتباه تایپی : ئثققغ
عکس merry : در گوگل

آیا معنی merry مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )