برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1281 100 1

minstrel

/ˈmɪnstrəl/ /ˈmɪnstrəl/

معنی: شاعر، خنیاگر، نوازنده سیار، نقال
معانی دیگر: (قرون وسطی) رامندی، باهار، نقال سیار، خنیاگر دوره گرد، مطرب دوره گرد، (قدیمی) شاعر، سراینده، رامشگر

واژه minstrel در جمله های نمونه

1. a wandering minstrel
داستان‌گوی سیار

2. The Negro minstrel is touring the country.
[ترجمه ترگمان]The سیاه در حال سفر به کشور است
[ترجمه گوگل]مهاجرین غربی در حال سفر به کشور هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Minstrel shows drew a good audience and visiting theater companies played at the Brooks Opera House.
[ترجمه ترگمان]نمایش‌های Minstrel تماشاگران خوبی را به خود جلب می‌کنند و از شرکت‌های تئاتری که در خانه اپرا بروکس بازی می‌کنند، بازدید می‌کنند
[ترجمه گوگل]مینستر نشان می دهد مخاطبان خوب و بازدید از شرکت های تئاتر بازی در خانه اپرا Brooks
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. For ten minutes he becomes a wandering minstrel, illuminated by the bass-player following him with a torch from the stage.
[ترجمه ترگمان]برای مدت ده دقیقه به یکی از خنیاگران دوره‌گرد تبدیل می‌شود که با یک مشعل از صحنه به دنبال او می‌گردد
[ترجمه گوگل]برای مدت ده دقیقه او یک سرگردان سرگردان می شود، توسط شخص ثالث که با یک مشعل از صحنه دنبال می شود، روشن می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

مترادف minstrel

شاعر (اسم)
bard , poet , minstrel , scop
خنیاگر (اسم)
musician , minstrel , singer
نوازنده سیار (اسم)
minstrel
نقال (اسم)
minstrel , scop , storyteller , rhapsodist

معنی عبارات مرتبط با minstrel به فارسی

نمایش مینسترل (نوعی شادمایش که در آن صورت خود را سیاه می کنند)

معنی کلمه minstrel به انگلیسی

minstrel
• wandering singer, bard (medieval); member of a group of singers who often perform in blackface
• in medieval times, a minstrel was a singer and musician who used to travel around and perform to noble families.

minstrel را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا قریشی
(قرون وسطی) مطرب یا خواننده دوره گرد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی minstrel
کلمه : minstrel
املای فارسی : مینسترل
اشتباه تایپی : ئهدسفقثم
عکس minstrel : در گوگل

آیا معنی minstrel مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )