برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1324 100 1

mixed bag


آش شله قلمکار، هرچیز قاتی پاتی، جورواجور

واژه mixed bag در جمله های نمونه

1. Club-goers are a mixed bag these days, and so are the places they go clubbing.
[ترجمه ترگمان]- یک کیسه پر از این روزها هستند، و بنابراین مکان‌هایی هستند که آن‌ها با آن‌ها بازی می‌کنند
[ترجمه گوگل]امروزه باشنده گان یک کیسه مخلوط هستند و مکان هایی هستند که آنها به کلوبینگ می روند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The competition entries were a very mixed bag.
[ترجمه ترگمان]ورودی‌های رقابتی یک کیف خیلی پیچیده بودند
[ترجمه گوگل]نوشته های رقابت یک کیسه بسیار مخلوط بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The result is a decidedly mixed bag of campy humor, wild-eyed fantasy and high-tech special effects.
[ترجمه ترگمان]نتیجه، یک کیف ترکیبی از طنز campy، فانتزی و جلوه‌های ویژه با تکنولوژی بالا است
[ترجمه گوگل]نتیجه یک کیسه کاملا مخلوط با طنز کمپوت، فانتزی و جلوه های ویژه با تکنیک های با تکنیک های وحشی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There's a real mixed bag of people on the course.
[ترجمه ترگمان]در مسیر، یک کیسه پر از مردم وجود دارد
...

معنی کلمه mixed bag به انگلیسی

mixed bag
• a mixed bag is something that contains a mixture of things or people of many different kinds, some good and some bad.

mixed bag را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mixed bag
کلمه : mixed bag
املای فارسی : میکس باغ
اشتباه تایپی : ئهطثی ذشل
عکس mixed bag : در گوگل

آیا معنی mixed bag مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )