برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1288 100 1

moral

/ˈmɔːrəl/ /ˈmɒrəl/

معنی: معنی، پند، اخلاق، سیرت، روحیه، وابسته بعلم اخلاق، اخلاقی، معنوی، روحی
معانی دیگر: فرخویی، وجدانی، عفیف، باعصمت، (از نظر جنسی) نجیب، دارای حس تشخیص نیک و بد، دارای قوه ی ممیزه، (داستان و شعر) معنی اخلاقی، نتیجه ی معنوی، (جمع) اخلاقیات، اصول اخلاقی، باورهای اخلاقی، (حقوق - برمبنای مشاهده و قیاس و برداشت شخصی و نه بر مبنای استدلال و اثبات) نظری و قیاسی، (نادر) رجوع شود به: morale، مفهوم

واژه moral در جمله های نمونه

1. moral aberration
انحراف اخلاقی

2. moral considerations circumscribe the freedom in clothing
ملاحظات اخلاقی آزادی جامه پوشی را محدود می‌کند.

3. moral corruption jeopardizes a society's health
فساد اخلاقی سلامت اجتماع را به خطر می‌اندازد.

4. moral excellence
تعالی اخلاقی

5. moral filth
پلیدی اخلاقی

6. moral force
قدرت اخلاقی

7. moral principles
اصول اخلاقی

8. moral ruin goes hand in hand with faithlessness
انحطاط اخلاقی با بی‌ایمانی همراه است.

9. moral scruples
محذورهای اخلاقی

10. moral standards
ضوابط اخلاقی

11. moral turpitude
فساد اخلاق

12. moral values
ارزش‌های اخلاقی

13. moral suasion
برانگیزش وجدان یا حس مسئولیت اخلاقی

14. a moral code
اصول و سنت‌های اخلاقی

15. a moral lesson
...

مترادف moral

معنی (اسم)
abstract , meaning , sense , significance , implication , signification , point , reality , spirit , intent , innuendo , essence , idea , ideal , moral , peculiar charm
پند (اسم)
exhortation , saying , maxim , precept , advice , rede , axiom , motto , aphorism , moral
اخلاق (اسم)
behavior , deportment , behaviour , moral , morality , comportment
سیرت (اسم)
nature , character , moral , morality , biography , menology , way of life
روحیه (اسم)
spirit , morale , moral , morality , mentality
وابسته بعلم اخلاق (صفت)
moral
اخلاقی (صفت)
moral , gnomic , moralist
معنوی (صفت)
immaterial , incorporeal , moral , inward , mental , spiritual , psychic , supersensible
روحی (صفت)
intrinsic , moral , inner , mental , spiritual , numinous , spectral , psychic , supersensible , supersubstantial

معنی عبارات مرتبط با moral به فارسی

احتمال قوی
(بیمه - احتمال زیان شرکت در اثر مسامحه یا تقلب شخص بیمه شده) مخاطره ی اخلاقی، خطر رفتاری
پیام اخلاقی
حس تشخیص اخلاقی
حکیم اخلاقی اخلاق دان
رجوع شود به: ethics، علم اخلاق، اصول اخلاق، آیین رفتار
حس تشخیص خوب و بد
برانگیزش وجدان یا حس مسئولیت اخلاقی
لاهوت ادبی

معنی moral در دیکشنری تخصصی

[صنعت] اخلاقی، مربوط به اخلاق
[آمار] حتمیت عرفی
[حقوق] موازین اخلاقی
[حقوق] زیان معنوی
[حقوق] وظیفه اخلاقی
[حقوق] اصول و قوانین اخلاقی
[حقوق] فساد اخلاق، عمل خلاف اخلاق حسنه

معنی کلمه moral به انگلیسی

moral
• ethic; moralistic lesson; lesson; moralistic principle
• ethical; virtuous; righteous; principled; conforming to accepted standards; having integrity
• morals are principles and beliefs concerning right and wrong behaviour.
• moral means concerned with right or wrong behaviour.
• someone who is moral behaves in a way that they believe is right.
• if you give someone moral support, you encourage them in what they are doing by expressing approval.
• the moral of a story or event is what you learn from it about how you should or should not behave.
moral asset
• characteristic that is morally beneficial, positive moral quality (such as the knowledge of right and wrong)
moral bearings
• moral behavior, ethical manner of acting
moral code
• moral outlook, moral viewpoint, ethics, morals
moral consideration
• consideration which is related to ethical or moral laws
moral crisis
• period characterized by immorality, period in which people reject previously accepted values
moral decay
• spiritual decline, cultural decline, spiritual degeneration
moral fault
• ethical fault, behavior that is undesirable by its nature
moral fiber
• ethical basis, moral foundation
moral fibre
• moral fibre is the quality of being determined to do what you think is right.
moral obligation
• commitment to follow one's conscience
moral play
• religious drama performed in europe during the middle ages
...

moral را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
به عنوان صفت: اخلاق‌مدار
عادل سوپک
نکته اخلاقی
يار دلواري
اخلاقي معنوى، وابسته به علم اخلاق، روحیه، اخلاق، پند، مفهوم، سیرت
we (or my)life is filled with the love of my heart and my sense of moral adjustment
زندگیمون با پر ازعشق شخصیت قلبم و همراه بامنطقم با سازگاری اخلاقی هموار وجود دارد
میثم علیزاده
● اخلاق( اسم)
● اخلاقی، نتیجه اخلاقی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی moral
کلمه : moral
املای فارسی : مورال
اشتباه تایپی : ئخقشم
عکس moral : در گوگل

آیا معنی moral مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )