برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1346 100 1

mumbo jumbo

/ˈməmboʊˈdʒəmboʊ/ /ˈməmbəʊˈdʒʌmbəʊ/

معنی: ورد، طلسم، خرافات، سخنان نامفهوم
معانی دیگر: (در برخی قبایل غرب امریکا - طلسمی که مردم را از شر بدی نجات داده و زن ها را فرمانبردار می کند) مامبوجامبو، جادو، هرچیز ترس انگیز، هراسه، وسیله ی ارعاب و تحمیق، رسم بی معنی، سنت بیهوده

واژه mumbo jumbo در جمله های نمونه

1. You don't believe in horoscopes and all that mumbo jumbo, do you?
[ترجمه ترگمان]تو که به این چرندیات اعتقاد نداری؟
[ترجمه گوگل]شما در طالع بینی ها و همه چیزهایی که مامبو می بینید اعتقاد ندارید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. No psychiatry nonsense, no mumbo jumbo about theories and the other paraphernalia of the fiction writer.
[ترجمه ترگمان]نه چرت و پرت و نه مزخرفاتی که درباره نظریه‌های نویسنده و سایر وسایل نویسنده داستان‌های تخیلی است
[ترجمه گوگل]هیچ رویکردی بی معنی، هیچ مامبویی در مورد نظریه ها و لوازم جانبی دیگر نویسنده داستان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Always the same mean temperature, the same mumbo jumbo, the same high laced shoes and the little angels of the Lord singing soprano and alto.
[ترجمه ترگمان]همیشه همان دمایی است که با همان jumbo، همان کفش‌های پاشنه‌بلند، همان کفش‌های پاشنه‌بلند و فرشته کوچولوها که صدای آواز می‌خوانند و صدای آلتو
[ترجمه گوگل]همیشه همان دمای متوسط، همان مامبو، همان کفش های بافندگی بالا و فرشتگان کوچک خداوند است که آواز سپرانو و آلتو را می خوانند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف mumbo jumbo

ورد (اسم)
abracadabra , formula , epode , jabber , mumbo jumbo , slogan
طلسم (اسم)
bewitchment , mumbo jumbo , amulet , talisman , spell , fetish , mascot , charm , incantation , cantrip , juju , joss , obeah , phylactery
خرافات (اسم)
mumbo jumbo , idle talks , superstitions , cock-and-bull stories
سخنان نامفهوم (اسم)
mumbo jumbo

معنی کلمه mumbo jumbo به انگلیسی

mumbo jumbo
• if something is mumbo jumbo, it does not make any sense at all to you; an informal expression.

mumbo jumbo را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
معادل مناسب فارسی: جادو جنبل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mumbo jumbo
کلمه : mumbo jumbo
املای فارسی : مومبو جومبو
اشتباه تایپی : ئعئذخ تعئذخ
عکس mumbo jumbo : در گوگل

آیا معنی mumbo jumbo مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )