برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1288 100 1

muse

/ˈmjuːz/ /mjuːz/

معنی: الهه شعر و موسیقی، در شگفت ماندن، در بحر فکر فرو رفتن، اندیشه کردن، تفکر کردن
معانی دیگر: در بحر تفکر فرو رفتن، ژرف اندیشی کردن، متفکرانه گفتن، پیش خود فکر کردن، (اسطوره ی یونان) هر یک از الهگان هنر و دانش، میوز، (نادر) شاعر، منبع الهام، سرچشمه ی نبوغ، تعجب کردن، شگفت، باحرف بزرگ الهه شعروموسیقی

واژه muse در جمله های نمونه

1. His muse pullulated with dizzying speed.
[ترجمه ترگمان]او با سرعت گیج‌کننده‌ای توضیح می‌داد
[ترجمه گوگل]موز او با سرعت گیج کننده حرکت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It is useless to muse upon past errors.
[ترجمه ترگمان]اندیشیدن درباره خطاهای گذشته بی‌فایده است
[ترجمه گوگل]بی فایده است که بر خطاهای گذشته متمرکز شویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I began to muse about/on the possibility of starting my own business.
[ترجمه ترگمان]شروع به تفکر درباره احتمال شروع کسب‌وکار خودم کردم
[ترجمه گوگل]من شروع کردم به فکر کردن درباره امکان شروع کسب و کار خودم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. His muse had deserted him, and he could no longer write.
[ترجمه f4rz4d] سرچشمه ی نبوغش اورا ترک کرده بود و دیگر نمی توانست بنویسد|
...

مترادف muse

الهه شعر و موسیقی (اسم)
muse
در شگفت ماندن (فعل)
muse
در بحر فکر فرو رفتن (فعل)
muse
اندیشه کردن (فعل)
deliberate , meditate , bethink , ponder , trow , cogitate , ruminate , muse
تفکر کردن (فعل)
consider , imagine , meditate , ponder , chew , contemplate , speculate , muse

معنی کلمه muse به انگلیسی

muse
• poet's source of inspiration; (greek mythology) any of nine goddesses who are associated with inspiration and creativity for the arts (poetry, music, fine art, etc.)
• ponder on reflectively, meditate on something in silent wonder, think about pensively
• if you muse, you think about something slowly and carefully; a literary use.
• a muse is an imaginary force which is believed to give people inspiration and creative ideas, especially for poetry or music; a literary use.

muse را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی muse
کلمه : muse
املای فارسی : موزه
اشتباه تایپی : ئعسث
عکس muse : در گوگل

آیا معنی muse مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )