برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1348 100 1

Natural rights

بررسی کلمه Natural rights

اسم جمع ( plural noun )
• : تعریف: basic rights, such as life and liberty, that are considered inherent rights of all human beings.

معنی Natural rights در دیکشنری تخصصی

natural rights
[حقوق] حقوق طبیعی

معنی کلمه Natural rights به انگلیسی

natural rights
• moral rights, inherent rights, rights which do not require proof
natural rights of man
• basic rights of an individual that no government can deny

Natural rights را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن عنایتی کاریجانی
هو
حقوق طبیعی یا ذاتی ،حقوق ناشی از ماهیت انسان در مقایسه با حقوق ناشی از قانون وجامعه
مثل حق حیات ،آزادی و برخورداری از حرمت شخصی.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Natural rights مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )