برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1291 100 1

Nights

/ˈnaɪts/ /naɪts/

در شب، شب ها، بر شب، شبگاه، شبانگاه، شبانگاه he works nights and sleeps during daytime شبها کار میکند و در طول روز میخوابد

بررسی کلمه Nights

قید ( adverb )
• : تعریف: during the night on a regular basis.
مشابه: nightly

- Do you work nights?
[ترجمه ترگمان] تو شب‌ها کار می‌کنی؟
[ترجمه گوگل] آیا شبها کار میکنی؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Nights در جمله های نمونه

1. friday nights we played cards and wisecracked
شب‌های جمعه ورق بازی می‌کردیم و به هم لیچار می‌گفتیم.

2. he works nights and sleeps during daytime
شب‌ها کار می‌کند و در طول روز می‌خوابد.

3. in winter, nights grow longer
در زمستان شب‌ها دراز می‌شوند.

4. three successive nights
سه شب پی در پی

5. in hamadan, the nights were plenty cold
در همدان شب‌ها حسابی سرد بود.

6. she cried for three nights together
او سه شب آزگار گریه می‌کرد.

7. he sleeps days and works nights
روزها می‌خوابد و شب‌ها کار می‌کند.

8. the moon is dim on dusty nights
در شب‌های غبارآلود ماه کم نور است.

9. they feasted for seven days and nights
آنان هفت روز و هفت شب جشن گرفتند.

10. i will always treasure the memory of the nights we spent together
خاطره‌ی آن شب‌هایی را که با هم گذراندیم همیشه گرامی خواهم داشت.

11. he bunked at a neighbor's house for a couple of nights
دو شب در خانه‌ی یکی از همسایگان خوابید.

12. the burglars had been casing his house for a few nights before the robbery
...

معنی عبارات مرتبط با Nights به فارسی

داستان هزار و یک شب (the thousand and one nights هم می‌گویند)

معنی کلمه Nights به انگلیسی

nights
• at night, every night
arabian nights
• famous collection of persian indian and arabian folk tales also known as "the thousand and one nights"
thousand and one nights
• "arabian nights" (collection of 8th-16th century arabic stories)

Nights را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محسن❤️رضوي❤️ستاره
The Nights that You aren't here Takes more than a year to pass
شبایی ک نیستی به اندازه یک سال طول میکشه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی nights
کلمه : nights
املای فارسی : نیقتس
اشتباه تایپی : دهلافس
عکس nights : در گوگل

آیا معنی Nights مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )