برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1285 100 1

Ninny

/ˈnɪni/ /ˈnɪni/

معنی: کودن، احمق
معانی دیگر: پخمه، دیرآموز

بررسی کلمه Ninny

اسم ( noun )
حالات: ninnies
مشتقات: ninnyish (adj.)
• : تعریف: a silly or foolish person.
مترادف: ding-a-ling, dingbat, nincompoop, nitwit, twit
مشابه: ass, dolt, featherbrain, fool, imbecile, moron, sap, simpleton

واژه Ninny در جمله های نمونه

1. Like a big ninny sitting there bemoaning your fate.
[ترجمه ترگمان]مثل یک احمق بزرگ که آنجا نشسته بود و از سرنوشت تو لذت می‌برد
[ترجمه گوگل]مثل یک نینجا بزرگ که نشسته است، سرنوشت شما را از بین می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Don't be such a ninny!
[ترجمه ترگمان]این قدر احمق نباش!
[ترجمه گوگل]مثل این نینا نباشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. If you want to survive, you shivering ninny, you might as well shoot off your big toe.
[ترجمه ترگمان]اگه می خو ای جون سالم به در ببری، مثل این که از انگشت کوچیکت شلیک می‌کنی
[ترجمه گوگل]اگر شما می خواهید برای زنده ماندن، لرزیدن بینی، شما نیز ممکن است پا زدن از پا بزرگ خود را
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Stupid ninny, think of that.
[ترجمه ترگمان]احمق احمق، به این فکر کن
[ترجمه گوگل]احمقانه نینا، فکر می کنم از آن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Ninny

کودن (اسم)
lug , birdbrain , hammerhead , midget , dunce , dunderhead , ninny , witling
احمق (اسم)
fool , natural , bug , dolt , sucker , goosey , hick , sot , goosy , simpleton , schnook , gosling , tomfool , loggerhead , loony , luny , noodle , mooncalf , nincompoop , ninny , sawney

معنی کلمه Ninny به انگلیسی

ninny
• fool (slang)
• if you refer to someone as a ninny, you mean that you think they are rather silly; an informal word.

Ninny را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه موسوی
بی عرضه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ninny
کلمه : ninny
املای فارسی : نیننی
اشتباه تایپی : دهددغ
عکس ninny : در گوگل

آیا معنی Ninny مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )