برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1322 100 1

Nomination

/ˌnɑːməˈneɪʃn̩/ /ˌnɒmɪˈneɪʃn̩/

معنی: نامزدی، کاندید، تعیین، نام گذاری
معانی دیگر: نامبری، کاندید سازی، اسم گذاری، نامزدی در انتخابات

بررسی کلمه Nomination

اسم ( noun )
• : تعریف: the act of nominating, or the fact or condition of being nominated, esp. for office.
مترادف: designation
مشابه: appointment, choice, pick, proposal, selection, suggestion

واژه Nomination در جمله های نمونه

1. they ratified his nomination
آنان نامزدی او را تایید کردند.

2. the committee passed his nomination
کمیته نامزدی او را تصویب کرد.

3. she is sure to get the nomination
او حتما کاندید خواهد شد.

4. She is standing for the Democratic Party presidential nomination.
[ترجمه ترگمان]او برای نامزدی حزب دموکرات نامزد شده‌است
[ترجمه گوگل]او برای نامزدی ریاست جمهوری حزب دموکرات ایستاده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Who will get the Republican nomination for president?
[ترجمه ترگمان]چه کسی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد شد؟
[ترجمه گوگل]چه کسی نامزد جمهوریخواهان برای رئیس جمهور خواهد شد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. They say he's certain to get a nomination for best supporting actor.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها می‌گویند که او مطمئن است که نامزد بهترین بازیگر مکمل خواهد شد
[ترجمه گوگل]آنها می گویند که مطمئنا نامزدی برای بهترین بازیگر حمایت کننده را دریافت می کند
[ترجمه شما] ...

مترادف Nomination

نامزدی (اسم)
affiance , nomination , candidacy , engagement , betrothal , candidature , trothplight , candidate ship , troth , espousal
کاندید (اسم)
nomination , candidacy , candidate , postulancy
تعیین (اسم)
signification , nomination , specification , designation , determination , definition , fixation
نام گذاری (اسم)
nomination , nomenclature , denomination

معنی کلمه Nomination به انگلیسی

nomination
• appointment; proposal of a candidate (for an office or an honor)
• a nomination is an official suggestion of someone as a candidate in an election or for a job.
• the nomination of someone to a job or position is their appointment to that job or position.
official nomination
• formal assigning of a position to a particular person
oscar nomination
• nomination for an academy award, selection as a candidate for an oscar
win the nomination
• win the bid to be the candidate; win the election

Nomination را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی nomination
کلمه : nomination
املای فارسی : نمینتین
اشتباه تایپی : دخئهدشفهخد
عکس nomination : در گوگل

آیا معنی Nomination مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )