برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1285 100 1

Noun

/ˈnaʊn/ /naʊn/

معنی: اسم، نام، موصوف
معانی دیگر: (دستورزبان) اسم

بررسی کلمه Noun

اسم ( noun )
• : تعریف: in grammar, a word that names a person, place, thing, condition, or quality, that usu. has plural and possessive forms, and that functions as the subject of a sentence or as the object of a verb or preposition.
صفت ( adjective )
مشتقات: nounal (adj.), nounless (adj.)
(1) تعریف: of a noun.

(2) تعریف: resembling a noun.

واژه Noun در جمله های نمونه

1. collective noun
اسم جمع

2. common noun
اسم عام

3. proper noun
اسم خاص

4. verbal noun
اسم فعل

5. countable noun
(دستور زبان) اسم شمارش پذیر

6. generic noun
(زبان‌شناسی) اسم جنس

7. concrete and abstract noun
اسم ذات و اسم معنی

8. the word "crowd" is a collective noun
واژه‌ی "crowd" اسم جمع است.

9. the verb "burgle" is a back-formation from the noun "burglar"
فعل burgle از اسم burglar پس سازی شده است.

10. Is this noun in the nominative?
[ترجمه ترگمان]این اسم تو the؟
[ترجمه گوگل]آیا این اسم در نامزدی است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. An example of a countable noun is 'table', and an example of an uncountable noun is 'money'.
[ترجمه ترگمان]یک نمونه از یک اسم countable یک جدول است، و یک مثال از یک اسم غیرقابل شمارش پول است
[ترجمه گوگل]یک ...

مترادف Noun

اسم (اسم)
title , appellation , designation , name , noun , appellative , vocable , nomen
نام (اسم)
title , appellation , fame , name , noun , appellative , first name , nomenclature , renown , compellation , nomen
موصوف (اسم)
noun

معنی عبارات مرتبط با Noun به فارسی

صفت
موصوف
استعمال اسمی بطورصفت
اسم معنی مانندwisdom
اسم مصدر
(دستور زبان) اسم شمردنی (اسمی که می توان پیش از آن شماره آورد و آن را تبدیل به جمع کرد: مانند dog در مقابل mass noun یا اسم جنس: مانند butter)
(دستور زبان) اسم شمارش پذیر
(زبان شناسی) اسم جنس
(دستور زبان) اسم جنس (مانند: love و manhood و butter و news و fairness که شمردنی نبوده و معمولا پس از a یا an نمی آیند - در برابر: اسم شمردنی count noun)، اسم عام، اسم کل
اسم خاص
(دستور زبان) اسم فعل (در انگلیسی مصدر فعل و فعل با ing - اسم فعل می شوند)، اسم فعل

معنی کلمه Noun به انگلیسی

noun
• part of speech used for persons places objects and conditions (grammar)
• in grammar, a noun is a word used to refer to a person, a thing, or an abstract idea such as a feeling or quality.
noun clause
• subordinate clause that functions as a noun (grammar)
noun declension
• inflection of nouns to show number or case (grammar)
noun group
• in grammar, a noun group is a word or a group of words which can be the subject, object, or complement of a clause, or the object of a preposition. in the sentence, `there was a note of satisfaction in his voice', `a note of satisfaction' and
noun phrase
• (grammar) phrase that can act as the subject or function as object of a verb
abstract noun
• noun that represents some abstract idea or notion (i.e. independence, anger, love)
adjectival noun
• an adjective which can function as a noun
collective noun
• noun which has a singular form yet has a plural meaning (people, herd, etc.)
common noun
• noun that designates any one of the members of a class (grammar)
concrete noun
• noun which denotes a material object (grammar)
count noun
• a count noun is a noun that has a singular and a plural form and is always used after a determiner when singular.
countable noun
• a countable noun is the same as a count noun.
mass noun
• noun which has no plural form, noun which is not used with the article "a" or "an" (such as cattle, ...

Noun را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محسن❤️رضوي❤️ستاره
One of several Big floors in a building

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی noun
کلمه : noun
املای فارسی : نون
اشتباه تایپی : دخعد
عکس noun : در گوگل

آیا معنی Noun مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )