برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1313 100 1

neither here nor there


نامربوط (به مطلب مورد بحث)، بی اهمیت، غیرحیاتی، خارج ازموضوع، بی ربط

بررسی کلمه neither here nor there

عبارت ( phrase )
• : تعریف: irrelevant or immaterial; without significance.

واژه neither here nor there در جمله های نمونه

1. That, if you'll pardon my saying so, is neither here nor there.
[ترجمه ترگمان]اگر مرا عفو کنید همین است که نه اینجا و نه آنجا
[ترجمه گوگل]این، اگر گفتید من را ببخشید، نه اینجا و نه وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. What I think about your husband is neither here nor there.
[ترجمه معصومه] مهم نیست من راجع به همسر شما چه فکری می کنم
|
[ترجمه ترگمان]چیزی که من در مورد شوهرت فکر می‌کنم نه اینجا و نه اینجا
[ترجمه گوگل]چیزی که من در مورد شوهرم فکر میکنم نه اینجا و نه وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. What Cheng's intentions were is neither here nor there. What matters is what he did.
[ترجمه ترگمان] چیزی که \"چنگ چنگ\" توش بود نه اینجا و نه اونجا چیزی که مهمه اینه که اون چیکار کرده
[ترجمه گوگل]چی چنگ چی بود؟ نه اینجا و نه اونجا مهم است که او چه کاری انجام دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر ...

معنی کلمه neither here nor there به انگلیسی

neither here nor there
• not in this place and not in that place; it makes no difference, it is insignificant

neither here nor there را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی افکاری
not important, or not connected with the subject being discussed

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی neither here nor there
کلمه : neither here nor there
املای فارسی : نیتهر شعر نور ذتهر
اشتباه تایپی : دثهفاثق اثقث دخق فاثقث
عکس neither here nor there : در گوگل

آیا معنی neither here nor there مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )