برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1350 100 1

neither nor

/ˈniːðərˈnɔːr/ /ˈnaɪðənɔː/

نه این نه ان

واژه neither nor در جمله های نمونه

1. No matter how careful you are, you can neither nor control the future. So you must diversify.
[ترجمه Erfan] مهم نیست که چقدر مراقب هستید،نمیتوانید آینده را کنترل کنید،بنابراین شما باید متحول شوید.
|
[ترجمه ترگمان]مهم نیست چقدر مراقب باشی، نمی‌توانی آینده را کنترل کنی پس تو باید کاری کنی
[ترجمه گوگل]مهم نیست که چقدر مراقب هستید، نه می توانید نه آینده را کنترل کنید بنابراین شما باید متنوع شوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. But at the same time, neither nor, can ignore the culture exchange and spread.
[ترجمه ترگمان]اما در عین حال، نه، نه می‌تواند فرهنگ فرهنگ را نادیده بگیرد و پخش شود
[ترجمه گوگل]اما در عین حال، نه نه، می تواند تبادل فرهنگ و گسترش را نادیده بگیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He spared neither nor.
[ترجمه ترگمان]او هم از این کار منصرف شد و نه
[ترجمه گوگل]نه نه نه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه neither nor به انگلیسی

neither nor
• not this and not that, not either of the two

neither nor را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

tinabailari
نه .... نه..... 🥦🥦
neither my mother nor my father want to university
نه مادرم و نه پدرم دانشگاه نرفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی neither nor
کلمه : neither nor
املای فارسی : نیتهر نور
اشتباه تایپی : دثهفاثق دخق
عکس neither nor : در گوگل

آیا معنی neither nor مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )