برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1276 100 1

never again

واژه never again در جمله های نمونه

1. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another.
[ترجمه ترگمان]هرگز، هرگز و هرگز نخواهد بود که این سرزمین زیبا بار دیگر ظلم و ستم دیگران را تجربه کند
[ترجمه گوگل]هرگز، هرگز و هرگز دیگر نباید این باشد که این زمین زیبا دوباره سرکوب یک دیگر را تجربه کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Never again would he return to Naples.
[ترجمه ترگمان]دیگر هرگز به ناپل بازنگشت
[ترجمه گوگل]هرگز دوباره به ناپل برمیگردد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They never again tortured a prisoner in his presence.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها دیگر هیچ وقت زندانی را در حضور او شکنجه نمی‌کردند
[ترجمه گوگل]آنها هرگز یک زندانی را در حضور او شکنجه نکردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Never again would she listen to the promptings of her heart.
[ترجمه ترگمان]دیگر هرگز به سخنان promptings گوش نمی‌داد
[ترجمه گوگل]هرگز دوباره او را به نگرانی از قلب او گوش دهید
[ترجمه ...

معنی کلمه never again به انگلیسی

never again
• never more, not ever again, at no other time

never again را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
از این پس هرگز
at no time hereafter
احسان
دوباره هرگز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی never again مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )