برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
no - matter - how - you - slice - it

no matter how you slice it

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسین پیشدار
مهم نیست چگونه (موضوع )را می بینید
علی اکبر منصوری
اصطلاح)
این اصطلاح برای مواقعی استفاده می شود که بخواهیم بگوئیم حقیقت یک ماجرا عوض نمیشود حالا شما هر چه میخواهید بگوييد، بگوييد.
- مهم نیست شما چطور به قضیه نگاه میکنید
- شما هر چه میخواهید بگویيد، بگویيد
-شما هر جور مایلید تفسيرش کنید
مثال
Losing is disappointing ,no matter how you slice it
از دست دادن، نا امید کننده است، حالا شما هر چه میخواهید بگویيد، بگویيد (هیچی عوض نمیشه)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی no matter how you slice it مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )