برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1277 100 1

no matter what

واژه no matter what در جمله های نمونه

1. No matter what he talks he likes to lay on the colours.
[ترجمه ترگمان]مهم نیست که او چه می‌گوید دوست دارد روی رنگ‌ها دراز بکشد
[ترجمه گوگل]مهم نیست که او صحبت می کند، دوست دارد در رنگ ها قرار بگیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. No matter what type of animal you are, change starts with you.
[ترجمه ترگمان]فرقی نمی‌کند چه نوع حیوانی هستید، تغییر با شما آغاز می‌شود
[ترجمه گوگل]مهم نیست که چه نوع حیوانی هستی، تغییر با شما شروع می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. No matter what label is thrown your way, only you can define yourself.
[ترجمه ترگمان]مهم نیست که چه نوع برچسب به شما داده می‌شود، تنها شما می‌توانید خودتان را تعریف کنید
[ترجمه گوگل]مهم نیست که کدام برچسب به راه شما برسد، فقط می توانید خودتان را تعریف کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. You can be happy no matter what.
[ترجمه ewli] تحت هر شرایطی میتونی خوشحال باشی
...

معنی کلمه no matter what به انگلیسی

no matter what
• at any cost, come what may, regardless of what may happen

no matter what را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرجان میری لواسانی
فارغ از ...
علیرغم ...
صرف نظر از ...
با وجود ...
رسول حسین بگی
تحت هر شرایطی

مثال: I’ll call you tonight, no matter what
امشب بهت زنگ میزنم، تحت هر شرایطی که شده
حسین حیدری
هر طور شده...
he wants to see you, no matter what
اون میخواد هر طور شده تو رو ببینه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی no matter what مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )